31 mei 2016

Waterkwaliteit Westland krijgt nog steeds een onvoldoende

Ieder jaar geeft het Hoogheemraadschap in haar kwaliteitsmonitor aan dat de waterkwaliteit in Westland volstrekt onvoldoende is. Met het aanleggen van riolering in het buitengebied en het aansluiten van bijna elk glastuinbouwbedrijf daarop zou het allemaal goed komen met ons sterk vervuilde Westlandse oppervlaktewater.

Helaas!

Nu bijna ieder glastuinbouwbedrijf op de riolering is aangesloten blijkt toch dat ons oppervlaktewater nog steeds zeer sterk vervuild is met o.a. bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw. Zoals al vele jaren wordt aangetoond. Ondanks de aanleg van een riolering en bakken gemeenschapsgeld voor handhaving en monitoring blijkt dat er stelselmatig illegale lozingen plaatsvinden op het oppervlaktewater, met name rond de teeltwissel.

De samenwerking tussen Hoogheemraadschap, LTO glaskracht en de Gemeente op het gebied van waterkwaliteit levert dus volstrekt onvoldoende resultaat op. Zo blijkt ieder jaar. De adviescommissie water geeft in een recent uitgebracht advies aan de minister aan dat het zo niet langer kan. Dat de sector niet langer ontzien kan worden. Dat doelen niet gehaald worden. Dat harde maatregelen noodzakelijk zijn.

Onze vragen:

  • Is het college het met Progressief Westland eens dat de maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren tot nu toe volstrekt onvoldoende resultaat opleveren ?
  • Is het college het met ons en de adviescommissie water eens dat de sector veel meer haar verantwoordelijkheid moet nemen en dat harde maatregelen noodzakelijk zijn?
  • Hoe gaat de Gemeente Westland de sector die kant op krijgen daar nu klip en klaar duidelijk is gemaakt dat de huidige strategie van voorlichten, waarschuwen , monitoren en handhaven volstrekt onvoldoende resultaten oplevert.
  • Is het college het met Progressief Westland eens dat het maatschappelijk volstrekt onverantwoord is dat enerzijds de kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima voor de reinigingsheffing moeten worden beperkt door het Hoogheemraadschap en dat anderzijds de illegale lozingen door de glastuinbouwsector zorgen voor een toename van kosten voor waterreiniging?
  • Is het college het met Progressief Westland eens dat handhaving veel meer moet plaatsvinden onder het motto “DE VERVUILER BETAALT” aangezien een deel van de glastuinbouwsector de burger opzadelt met door illegale lozingen veroorzaakte kosten?
  • Is het college bereid hiervoor een actieplan op te stellen?


  • Ulbe Spaans