Zorg in de buurt

zorg en welzijnGemeenten worden in 2015 door de zogenoemde decentralisatie verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

PvdA Westland vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dicht bij mensen beschikbaar is, vraaggericht, op maat en met een hoge kwaliteit. Preventie door persoonlijke aandacht en zorg aan huis verkleint de kans op een beroep op zorg in ziekenhuis of verpleeghuis. Waar huisartsen niet meer kunnen helpen kan het behandelcentrum uitkomst bieden. Hier werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici uit de eerstelijns gezondheidszorg samen voor patiënten in het Westland.

PvdA Westland wil het komend jaar:

  • Zorg aanbieden op wijkniveau, zoals wijkverpleging
  • Informatie over, en toegang tot zorg – ook voor vluchtelingen en arbeidsmigranten – verbeteren via pro-actieve loketten die integraal werken, waar iedereen terecht kan, jong en oud. Op tijdstippen die voor werkenden hanteerbaar zijn
  • Het behandelcentrum Westland laten uitgroeien tot een volwaardige polikliniek

Jeugdzorg

Jeugdzorg wordt door decentralisatie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij willen dat iedere jongere de hulp krijgt die nodig is. De gemeente mag geen weken of maanden wachten maar gaat bij problemen zo snel mogelijk aan de slag met een oplossing.

PvdA Westland wil het komend jaar:

  • Jeugdzorg zonder wachtlijsten door een pro-actieve houding van de gemeente en het betrekken en ondersteunen van ouders
  • Laagdrempelige toegang tot zorg bij Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), waardoor in een vroeg stadium de kans op zwaardere zorg al kleiner wordt.

Thuiszorg

Door de wijzigingen in de AWBZ en WMO sluiten verzorgingshuizen en wooninstellingen waardoor meer ouderen en mensen met een beperking op zichzelf gaan en blijven wonen.

Welzijnswerk is van grote waarde om mensen te ondersteunen in hun eigen leefomgeving. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op onder meer de thuiszorg. Dat betekent dat een steeds groter beroep moet worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Zodat ouderen en mensen met een beperking voldoende zorg en aandacht krijgen, ook als zij zelfstandig wonen. Beschermd (of veilig) wonen is daarbij voor Progressief Westland een belangrijk thema.

We zetten ons in tegen eenzaamheid onder ouderen. Hierbij kan een beroep worden gedaan op organisaties en verenigingen om ouderen uit te nodigen bij hun activiteiten en voorstellingen. Wij zorgen ervoor dat ook oudere migranten uit een eventueel sociaal isolement komen en de weg leren kennen naar de zorginstellingen.

PvdA Westland wil het komend jaar:

  • Vrijwilligers ondersteunen waar nodig, o.a. door hen te verzekeren tegen risico’s en het aanbieden van trainingen
  • Extra ondersteuning voor mantelzorgers
  • Mogelijkheden tot thuiszorg behouden
  • Initiatieven om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen ondersteunen
  • Een actief beleid voeren om mensen uit hun sociaal isolement te halen en te houden

Lees verder: Wonen in Westland