Wonen in Westland

naaldwijk2PvdA Westland wil investeren in verduurzaming, renovatie en nieuwbouw van woningen. De woonbehoefte van mensen verandert, en de huizenmarkt zou daar in mee moeten groeien: woningen moeten worden aangepast, en bij nieuwbouwplannen moet rekening gehouden worden met deze ontwikkeling.
Ook investeren in de sociale huurwoningmarkt is van belang, zeker nu Vestia in de problemen is geraakt. Door energiemaatregelen te nemen, kunnen de energielasten omlaag.
De huisvesting van arbeidsmigranten is een aandachtspunt. Zij zijn belangrijk voor de Westlandse economie en dienen goed gehuisvest te worden. Dat gaat gepaard met rechten en plichten. Het leren van de Nederlandse taal en meedoen in de Westlandse samenleving is een vereiste.

PvdA Westland wil het komend jaar:

 • Samen met corporaties mogelijkheden onderzoeken om de woningen van Vestia te behouden voor de sociale huursector
 • In overleg en samenspraak met o.a. ouderenbonden, het Platform Gehandicapten
 • Westland, corporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen een efficiënt beleid voor wonen, zorg en welzijn ontwikkelen en onderhouden
 • Partnerafspraken maken met de Westlandse corporaties en projectontwikkelaars over aantallen en type woningen (vrijesectorhuur, sociale huur en koop) en verbetering van de leefbaarheid
 • Aannemers, projectontwikkelaars en corporaties aansporen duurzaam en milieuvriendelijk te bouwen
 • Aannemers en projectontwikkelaars uitdagen om starterswoningen te bouwen die niet duurder mogen zijn dan € 150.000 all-in en voor langere tijd voor starters bestemd blijven
 • Alle nieuwe gebouwen en woningen worden duurzaam gebouwd en we maken gebruik van innovatief aanbesteden
  Ondersteuning van initiatieven van groepswonen voor ouderen
 • Zorgen voor voldoende aangepaste en levensloopbestendige woningen in de kernen
 • Arbeidsmigranten en vluchtelingen blijven huisvesten en wijzen op rechten en plichten
 • Een aangepaste grondprijs voor maatschappelijke voorzieningen en sociale huurwoningen
 • Het toch al volle Westlandse landschap niet volbouwen: er zijn genoeg andere creatieve manieren om extra woningen te maken, bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen

Lees verder: Groen en Glas