Economie en duurzaamheid

Westland is een gemeente met een toonaangevende positie, Greenport Westland-Oostland. Het glastuinbouwcluster moet zijn vooraanstaande positie in Nederland, Europa en de wereld behouden.

Die positie kan alleen behouden blijven als de overheid optrekt met het bedrijfsleven en openstaat voor de inbreng van ondernemers. Belangrijkste voorwaarde is: laat ondernemers ondernemen. PvdA Westland wil er samen met het bedrijfsleven voor zorgen dat we toonaangevend blijven door te investeren in innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en verlagen van de administratieve lastendruk.

Ook het Westland ervaart de economische crisis. Er zijn bedrijven failliet gegaan, dat gaat altijd gepaard met veel leed. Mensen verliezen hun baan en daarmee veel zekerheden. PvdA Westland staat op de bres voor mensen en bedrijven die het moeilijk hebben.

PvdA Westland is een groot voorstander van het voortzetten van de Westlandagenda als stimulans voor investeren in innovatie en duurzaamheid. Deze investeringen zorgen voor werkgelegenheid en de Westlandse economie.

Daarbij bewaken wij een goede balans tussen tuinbouw, woningbouw, natuur, recreatie en waterberging. Schaalvergroting en herverkaveling kunnen de bedrijfsvoering, maar zeker ook de waterhuishouding, groenstructuur en de verkeersinfrastructuur verbeteren.

Het MKB is de ruggengraat van de Westlandse economie, daarom is het van belang te blijven investeren in goede centrumplannen en deze snel uit te voeren. Leegstand in de winkelcentra is ons een doorn in het oog. Leegstand tegengaan zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid.

PvdA Westland wil het komend jaar:

 • Een nieuwe Westland Agenda maken samen met het bedrijfsleven om duurzaamheid en innovatie te stimuleren
  Samen met het bedrijfsleven een MKB-startersfonds opzetten om leegstand in de winkelcentra tegen te gaan; starters kunnen bijvoorbeeld een bonus krijgen als ze zich vestigen in een leegstaand pand in winkelcentra, of korting op de huur
 • Bestemmingsplannen flexibel maken: bestemmingsplannen worden niet meer dichtgetimmerd
 • Ruimtelijkeordeningsprocessen ontslakken: dus sneller, flexibeler en goedkoper
  De voorwaarden voor vestiging van kennisintensieve bedrijven verbeteren en zakelijke en facilitaire dienstverlening bevorderen
 • Bedrijfsactiviteiten, anders dan tuinbouw, uit het buitengebied weren en clusteren op goed geoutilleerde bedrijfsterreinen aan goede uitvalswegen (vooral de A4 en A20)
 • Optimaal en verstandig gebruik maken van (nog) bestaande regionale, landelijke of Europese subsidiemogelijkheden
 • Snellere dienstverlening en minder bureaucratie om bedrijfs- en particuliere investeringen in gang te houden
 • Ook kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen toe te passen op ondernemers die op 110% van het sociaal minimumloon leven
 • Bedrijfs InvesteringsZones ondersteunen
 • stimuleren van alternatieve energiebronnen en energiezuinige innovaties
 • Aanbestedingsbeleid toegankelijk houden voor Westlandse bedrijven
 • PvdA Westland maakt het Westland koploper in duurzaam inkopen, door de factor duurzaamheid mee te laten wegen bij het inkopen van diensten en goederen. Dat betekent onder meer dat de gemeente ook gaat kijken naar ecologische aspecten en arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen
 • Stimuleren consumptie lokale producten. Door specifieke projecten de ruimte te bieden zoals het organiseren van een markt met regionale producten, zet de gemeente zich in om de verbinding tussen voedselproducent en voedselconsument te herstellen.

Lees verder: Veiligheid