18 november 2018

Woningnood in Westland

De fractie van PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over woningnood in Westland aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen.

Geacht College,

De PvdA Westland ontvangt Herhaaldelijk klachten over de woningnood in Westland. Door lange

wachttijden en het moeilijk verkrijgen van urgentie komen er steeds meer mensen in de knel.

Recentelijk ontvingen wij een noodkreet van een gescheiden moeder van 2 kinderen die na een

scheiding haar huis gedwongen moest verkopen. Zij zoekt sindsdien woonruimte. Zij woont nu

tijdelijk met haar kinderen in een vakantiewoning. Zij moet deze woning eind mei verlaten. Dan komt

zij met haar kinderen op straat. Haar aanvraag voor urgentie is al 2 maal afgewezen.

  1. Is uw college bekend met deze gevallen van woningnood?
  2. Hoe staat het met de uitvoering van de op 22 februari aangenomen motie inzake pauzewoningen?
  1. Hoeveel aanvragen voor urgentieverklaringen krijgt Westland jaarlijks en hoeveel worden hiervan afgewezen\toegewezen?
  1. Hoe kan het dat mensen die noodgedwongen dakloos worden geen urgentie kunnen krijgen?
  2. Tijdens de verkiezingen werd door één partij gesuggereerd dat sociale woningbouw niet nodig is omdat Westlanders genoeg verdienen. Hoeveel gezinnen in Westland komen qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning?
  1. Welke stappen onderneemt het college om te zorgen dat het oplopende tekort aan sociale en midden huurwoningen conform de Woonvisie wordt weggewerkt?
  1. Wat raadt het college bovengenoemde moeder aan te doen als zij eind mei op straat komt met haar kinderen?

 

De PvdA fractie verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Nico de Gier

Fractievoorzitter PvdA Westland

 

Antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders

De gevallen van woningnood zijn bij ons bekend. In 2017 zijn officieel 68 aanvragen ingediend voor urgentieverklaring, waarvan er 39 zijn toegekend en 29 zijn afgewezen. Voor het verlenen van urgentieverklaring zijn criteria opgesteld. Bij de beoordeling wordt o.a. getoetst of er sprake is van eigen schuld of toedoen en of iemand zelf in staat is (zelfredzaamheid) om een oplossing te vinden, zoals breed zoeken. Over de genoemde concrete casus is veel contact geweest en in deze contacten is geadviseerd  zo breed mogelijk te zoeken daar er gezien haar inschrijfduur, kansen liggen op een woning via het reguliere systeem.

Bij de vaststelling van de Woonvisie zijn wij op basis van onderzoek, uitgegaan dat ca. 15.000 huishoudens in het Westland qua inkomen in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. Gelet op de te verwachte groei van deze doelgroep hebben wij dit in de Woonvisie vertaald in het toevoegen tot 2030 van 1500 sociale huurwoningen, gemiddeld 100 woningen per jaar.

Op basis van de Woonvisie en de nieuw op te stellen deelvisie Wonen zullen we een Uitvoeringsprogramma Wonen opstellen (maatregel 15 uitvoeringsprogramma). Dit is het tweede uitwerkingsprogramma van de gemeentelijke Woonvisie waarmee we de Westlandse bevolking faciliteren die is aangewezen op een betaalbare woning. Ook onderzoeken we onder andere de ontwikkeling van innovatieve woonvormen (maatregel 16 van het uitvoeringsprogramma) om met zo weinig mogelijk middelen meer slaagkansen voor woningzoekenden en kortere wachttijden voor een sociale of betaalbare huurwoning te realiseren.

Daarbij is ook oog voor pauzewoningen. We volgen daarbij twee sporen. Het ene spoor is het realiseren van tijdelijke huisvesting. Hiervoor is een locatiestudie gaande. Het andere spoor is het beschikbaar stellen als pauzewoning van geschikt gemeentelijk vrijkomend vastgoed. Vooralsnog vinden wij het beschikbaar stellen, in overleg met de corporaties, van een reguliere sociale huurwoning gezien de krapte in dit segment niet wenselijk.

Tijdens uw vergadering van 6 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om met voorrang de woningnood in Westland beet te pakken. We zullen u spoedig informeren hoe we omgaan met de aangenomen moties.