19 januari 2015

Wat doen we met asbestdaken?

Photo: Dietmut Teijgeman-Hansen (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo: Dietmut Teijgeman-Hansen (CC BY-NC-ND 2.0)

Op 15 januari stond in Trouw een artikel met de kop ‘Als asbest is opgeruimd moet Wateringen van Overijssel leren.’ De strekking van het artikel is dat gemeenten meer kunnen doen om asbestcalamiteiten zoals in Wateringen te voorkomen, namelijk door het actief saneren van asbestdaken. Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft aangekondigd dat alle daken in 2024 asbestvrij moeten zijn.

Gemeente Holten in provincie Overijssel geldt als positief voorbeeld. Overijssel is na een brand in Holten in 2006 actief begonnen met het opruimen van asbestdaken. Gespecialiseerde ambtenaren maken ondernemers wegwijs in de wirwar van subsidies en belastingvoordelen en wijzen hen op het feit dat sanering onderdeel kan zijn van een verduurzaming die veel verder gaat dan ‘asbestvrij’. Bij verduurzaming kan gedacht worden aan dakisolatie, licht en warmte opnemende panelen en zonnecollectoren. Volgens Trouw kunnen door subsidies de sanerings- en verduurzamingskosten beperkt worden tot slechts 30% van de daadwerkelijke kosten. Deze ‘aanjaagmethode’ is daarom zeer populair bij ondernemers. Holten zal de eerste plaats zijn die vanaf komende zomer asbestvrije daken heeft.

Progressief Westland staat zeer sympathiek tegenover alle duurzame maatregelen en zou deze asbestvrije, duurzame daken ook graag in Westland gerealiseerd zien.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Kent het college het voornemen van de staatssecretaris ten aanzien van het verbod van asbesthoudende daken in 2024?
  • Trouw noemt in het artikel de combinatie van asbestverwijdering en duurzame maatregelen, die samen de saneringskosten kan drukken. Wat is het beleid ten aanzien van de sanering van asbestdaken in Westland? Wat doet het college om deze combinatie te stimuleren?
  • Is het college op de hoogte van de subsidieregelingen waarover Trouw bericht en de ondersteuning die de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten bieden?
  • Welke provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen en andere financiële prikkels zijn er voor de sanering van asbestdaken en het stimuleren van duurzame daken?
  • Is het college bereid om – in samenspraak met provincie Zuid-Holland – een met Overijssel en Holten vergelijkbare actieve, aanjagende rol te gaan vervullen?

Wellicht is de ‘Best Gejat Prijs’ ook in 2016 binnen te slepen door het overnemen van dit beleid in 2015.

Namens de fractie,
Nico de Gier en Aart van de Berg

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland heeft ons in een op 19 januari 2015 ontvangen brief vragen gesteld over de asbestbrand in Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kent het college het voornemen van de staatssecretaris ten aanzien van het verbod van asbesthoudende daken in 2024?

Antwoord 1 

Ja, ons is bekend dat er per 2024 een saneringsplicht komt voor daken. De saneringsplicht geldt niet voor asbest in een pand.

Vraag 2

Trouw noemt in het artikel de combinatie van asbestverwijdering en duurzame maatregelen, die samen de saneringskosten kan drukken. Wat is het beleid ten aanzien van de sanering van asbestdaken in Westland? Wat doet het college om deze combinatie te stimuleren?

Antwoord 2

Het saneren is thans primair een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven/ondernemers en overheid indien deze eigenaar is van het pand. Wij constateren ook dat deze verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Zo zijn er voorbeelden bekend van grote organisaties die jaren geleden fasegewijs zijn begonnen met het saneren van asbest in hun panden.

Een aansprekend voorbeeld is Flora Holland in Honselersdijk. In de oudere gebouwen, tussen de Dijkweg en Middel Broekweg, zijn jaren geleden (voor 2000) saneringen uitgevoerd en hier gaat men nog steeds mee door.

Ook in de verzekeringsbranche is een beweging gaande om klanten te stimuleren asbest te saneren.

Vraag 3 

Is het college op de hoogte van de subsidieregelingen waarover Trouw bericht en de ondersteuning die de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten bieden?

Antwoord 3

Ja, wij zijn hiermee bekend. Vanzelfsprekend behoort het tot de mogelijkheden om subsidieregelingen te onderzoeken. Dit kan op een manier waarbij in een verdienmodel wordt voorzien, zodat de kosten voor sanering lager uitvallen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van het saneren van asbestdaken en het daarvoor terugplaatsen van een dak met zonnepanelen. Meer informatie daarover is te vinden op http://www.asbestvanhetdak.nl/. Dit betreft een stimuleringsregeling. De doelgroepen zijn overigens louter agrariërs. Voor de afgebrande hal in Wateringen had deze regeling in de huidige vorm geen soelaas kunnen bieden.

Vraag 4

Welke provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen en andere financiële prikkels zijn er voor de sanering van asbestdaken en het stimuleren van duurzame daken?

Antwoord 4

Gemeentelijke subsidie is er niet. De provincie kent een regeling voor landbouwbedrijven. Deze is te vinden via: http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies?ActLbl=asbest-eraf&ActItmIdt=8184. Dit betreft een uitwerking van de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Overigens is die subsidie vrij beperkt qua financiële aantrekkelijkheid. Zo wordt per m² dakoppervlak maximaal € 4,50 subsidie verleend.

Vraag 5

Is het college bereid om – in samenspraak met provincie Zuid-Holland – een met Overijssel en Holten vergelijkbare actieve, aanjagende rol te gaan vervullen? Wellicht is de ‘Best Gejat Prijs’ ook in 2016 binnen te slepen door het overnemen van dit beleid in 2015.

Antwoord 5

Wij zullen dit onderzoeken. Bij de evaluatie willen wij met een nadere eerste verkenning komen.

Al jaren ontwikkelt de regelgeving zich in een richting die de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers vergroot. Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken. Particulieren, en bedrijven en (overheids-)instellingen mogen die dan niet meer bezitten.

2024 is 30 jaar na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar is een dak oud en aan vervanging toe. Eigenaren worden daardoor niet onnodig financieel geraakt.

Overigens geven de inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht, waarvan er drie asbestspecialist zijn, , hun rol mede inhoud door het toepassen van modern toezicht. Dit doen zij door in hun contacten  met ondernemers nu al te melden dat de regelgeving zich steeds strenger ontwikkelt en dat er vanaf 2024 een saneringsplicht geldt voor daken.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, M. van Beek
de burgemeester, J. van der Tak