7 januari 2015

Hoe vrijwillig is de ouderbijdrage voor school?

In het AD  van 7 januari wordt aangegeven dat een groeiend aantal ouders  de onderwijskosten voor hun kinderen niet meer kunnen betalen, zo blijkt uit cijfers van stichting leergeld. Uit de cijfers blijkt verder  dat dit  12 % van de schoolgaande jeugd betreft. Dit zijn ongeveer 3 kinderen per schoolklas.

Alhoewel het wettelijk zo is dat een  ouderbijdrage niet verplicht gesteld kan worden blijkt dat dwang steeds vaker voorkomt. Ook het laten verrichten van klusjes door kinderen om zo een “bijdrage”  te leveren komt voor alsmede het ontzeggen van bepaalde activiteiten.

De hoogte van de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage varieert van enkele tientjes tot wel 1000 euro. Steeds vaker worden dure excursies zoals skivakanties en onderwijsleermiddelen zoals laptops uit deze bijdrage betaald.

Progressief Westland vindt dit een totaal ongewenste ontwikkeling.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Vindt het college dit ook een ongewenste ontwikkeling , die tweedeling en dus klassenonderwijs stimuleert?
  • Kan de wethouder bij de Westlandse schoolbesturen informeren of bovenstaande betalingsdwang ook in onze Gemeente voorkomt?
  • Is het bij het college bekend dat kinderen bepaalde schoolactiviteiten ontzegd worden omdat hun ouders de vrijwillige onderwijskosten niet kunnen betalen?

Als dit het geval is:

  • Kan het college haar afkeuring hierover uitspreken?
  • Kan het college de vrijwilligheid waarborgen door dit voorwaardelijk te stellen bij eventueel toekomstige subsidieverleningen en/of  aanbestedingen.
  • Is het bij het college bekend dat kinderen bepaalde schoolactiviteiten ontzegd worden omdat hun ouders de vrijwillige onderwijskosten niet kunnen betalen?
  • Zo ja, heeft het college inzicht om welke activiteiten dat dan gaat?

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans

—-

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft ons in een op 7 januari 2015 ontvangen brief vragen gesteld over Onderwijskosten.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Vindt het college dit ook een ongewenste ontwikkeling, die tweedeling en dus klassenonderwijs stimuleert?

Antwoord 1

Wij zijn geen voorstander van klassenonderwijs, maar het beleid van de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van extra activiteiten naast het lesprogramma is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en niet van een gemeente. De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen volgens wetgeving omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage en of deze op de juiste wijze wordt vastgesteld (door de medezeggenschapsraad) en gecommuniceerd met de ouders. We verwijzen u graag naar informatie van de rijksoverheid over de ouderbijdrage (bijlage 1).

Vraag 2

Kan de wethouder bij de Westlandse schoolbesturen informeren of bovenstaande betalingsdwang ook in onze Gemeente voorkomt?

Antwoord 2

Ja, zie bijlage 2 met daarin de reacties van de schoolbesturen over de vrijwillige ouderbijdrage  en kosten voor andere activiteiten op de scholen.

Vraag 3

Is het bij ons college bekend dat kinderen bepaalde schoolactiviteiten ontzegd worden omdat hun ouders de vrijwillige onderwijskosten niet kunnen betalen?

Antwoord 3

Het is bij ons niet bekend dat kinderen niet kunnen meedoen aan een bepaalde schoolactiviteit. De schoolbesturen geven aan met de ouders naar een oplossing te zoeken met het doel uitsluiting van een activiteit te voorkomen. De wetgeving staat niet toe dat leerlingen het verplichte schoolprogramma niet geheel kunnen volgen vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Een school mag een leerling weigeren voor een extra activiteit, maar moet dan wel zorgen voor opvang van het kind. De Stichting Leergeld Westland en het Westlandse Kindpakket kunnen ouders ondersteunen.

Vraag 4

Als dit het geval is, kan het college haar afkeuring hierover uitspreken?

Antwoord 4

Dit is niet het geval.

Vraag 5

Kan het college de vrijwilligheid waarborgen door dit voorwaardelijk te stellen bij eventueel toekomstige subsidieverleningen en/of aanbestedingen?

Antwoord 5

Nee, als de gemeente een subsidie verleent kunnen er volgens de Algemene wet bestuursrecht alleen voorwaarden aan de subsidieactiviteit zelf verbonden worden. Bij de beschikbaarstelling van een budget voor een aanbesteding kunnen alleen voorwaarden aan de aanbesteding zelf verbonden worden.

Vraag 6

Is het bij het college bekend dat kinderen bepaalde schoolactiviteiten ontzegd worden omdat hun ouders de vrijwillige onderwijskosten niet kunnen betalen?

Antwoord 6

Zie antwoord 3.

Vraag 7

Zo ja, heeft het college inzicht om welke activiteiten dat dan gaat?

Antwoord 7

Niet van toepassing.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris van Beek, de burgemeester van der Tak.