26 juni 2014

BTW-afdracht

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op (26 mei 2014)

De Gemeente Westland wordt volgens Binnenlands Bestuur nr. 10 hoogst waarschijnlijk al in 2016 al verplicht om BTW af te dragen over activiteiten die winstgevend zijn of commercieel, in de zin dat zij ook door hetbedrijfsleven (kunnen) worden uitgevoerd.  De gemeente mag activiteiten uitzonderen op basis van drie criteria. Deze BTW-verplichting moet begin volgend jaar al in de begroting van 2016 zijn verwerkt. Hiervoor moet de gemeente dus al zijn activiteiten doorlichten en bepalen of zij BTW-plichtig zijn of onder de uitzonderingscriteria kunnen worden ondergebracht. In de commissie EFO heeft de accountant ons hiervoor al eerder gewaarschuwd.

Onze vragen:

  1. Is het college het met Progressief Westland eens dat haast geboden is met het formuleren van de uitzonderingscriteria?
  2. Wanneer kan de raad voorstellen tegemoet zien?
  3. Is het college al bezig met het inventariseren van de activiteiten?
  4. Kan het college aangeven wat de financiële consequenties zijn als we er onvoldoende in slagen om de activiteiten onder de uitzonderingscriteria te brengen?

—Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft ons in een op 26 mei 2014 ontvangen brief vragen gesteld over het in 2016 verplicht afdragen van BTW. De vraag lezend en uitgaande van het artikel in Binnenlands Bestuur nr 10 gaan wij er vanuit dat hier abusievelijk BTW staat maar de Invoering Vennootschapsbelasting (VpB) wordt bedoeld. In de beantwoording gaan wij daarom uit van de invoering van de vennootschapsbelasting en daaruit voortvloeiende belastingplicht.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met Progressief Westland eens dat haast geboden is met het formuleren van de uitzonderingscriteria?

Antwoord 1

De invoering van de vennootschapsbelasting heeft onze aandacht. Momenteel worden de gevolgen van de conceptwettekst ‘modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen’ in kaart gebracht. Belangrijk onderdeel van de wet zijn de uitzonderingscriteria ofwel vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn op activiteiten die door of namens de gemeente Westland worden uitgevoerd.

Vraag 2

Wanneer kan de raad voorstellen tegemoet zien?

Antwoord 2

Aan de hand van de conceptwettekst stellen wij een Plan van Aanpak op waarin de relevante stappen met een bijbehorend tijdpad worden uitgewerkt. Voor zover er keuzes gemaakt kunnen of moeten worden leggen wij u die tijdig voor, evenals de te verwachten financiële gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting.

Vraag 3

Is het college al bezig met het inventariseren van de activiteiten?

Antwoord 3

De inventarisatie die voor de wet Markt & Overheid is uitgevoerd, vormt de basis van en het vertrekpunt voor de verdiepingsslag die voor de Vennootschapsbelasting noodzakelijk is.

Vraag 4

Kan het college aangeven wat de financiële consequenties zijn als we er onvoldoende in slagen om de activiteiten onder de uitzonderingscriteria te brengen?

Antwoord 4

Dat is thans nog niet aan te geven. Eerst zal duidelijk moeten worden voor welke activiteiten de vennootschapsbelasting zal gaan gelden om vervolgens de financiële omvang ervan te kunnen bepalen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,

M. van Beek

 

de burgemeester,

J. van der Tak