6 juni 2015

Waterkwaliteit verbetert niet

 

foto: Patrick Rasenberg (cc -by-nc)

 Uit de Waterkwaliteitsrapportage 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat er nauwelijks een verbetering is opgetreden in de kwaliteit van het oppervlaktewater in Westland. De vervuilende zaken betreffen voornamelijk meststoffen zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen. De belangrijkste bron hiervan is de glastuinbouw aldus het Hoogheemraadschap.

Ondanks het feit dat het merendeel van de glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op het riool zijn de concentraties bestrijdingsmiddelen niet of nauwelijks gedaald. Het Hoogheemraadschap constateert al jarenlange overschrijdingen van zeker 13 soorten bestrijdingsmiddelen in het Westland.

Met name de Westlandse polders zoals Oranjepolder, Hoefpolder, Oude Campspolder en Nieuwlandse polder hebben de hoogste overschrijdingen.

Het Hoogheemraadschap roept op om rigoureus te stoppen met vervuilen om de waterkwaliteit structureel te verbeteren.

Het huidige ( handhaving )beleid brengt; zo blijkt uit de rapportage, niet de gewenste verbetering.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  •  Gaat het college ( in samenwerking met het Hoogheemraadschap ) strenger handhaven nu blijkt dat het huidige beleid nauwelijks effect heeft?
  • Welke andere maatregelen gaat het college nemen om de waterkwaliteit in het Westland te verbeteren?
  • Wat gaat het college doen om de doelstelling van de Kaderrichtlijn water in 2027 te halen? Geconstateerd mag worden dat er in dit tempo nauwelijks vooruitgang wordt geboekt.

 

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans