25 juni 2015

Wat betekent winst van Urgenda voor de gemeente Westland?

Woensdag 24 juni 2015 deed de Haagse Rechtbank uitspraak in de rechtszaak aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. De Rechtbank heeft hiermee de Nederlandse overheid verplicht om meer actie te ondernemen om de Europese richtlijn van een reductie in CO2-uitstoot van minimaal 25% in 2020 te behalen. Het is te verwachten dat gemeenten hier een actieve rol in moeten gaan spelen en de eisen aan gemeenten aangescherpt zullen worden.

Onze vragen:

  • Is het college het met Progressief Westland eens dat het reduceren van de CO2-uitstoot een prioriteit moet zijn de komende vijf jaar?
  • Wat doet de gemeente momenteel al om de uitstoot van CO2 te reduceren?
  • Welke delen van de gemeente Westland zijn de grootste CO2 producenten?
  • Wat zijn de plannen van het college om versneld de aangescherpte doelen te behalen?
  • Wat zou de gemeente Westland kunnen doen om meer CO2 te reduceren dan de aanbevolen 25%, in het kader van meest duurzame glastuinbouwgemeente?

Namens de fractie van Progressief Westland

Christa van Zundert

Ulbe Spaans

De fractie van Progressief Westland heeft ons in een op 25 juni 2015 verzonden brief vragen gesteld over reductie van CO2-uitstoot en luchtkwaliteit.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is het college het met Progressief Westland eens dat het reduceren van de CO2-uitstoot een prioriteit moet zijn de komende vijf jaar?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Wat doet de gemeente momenteel al om de uitstoot van CO2 te reduceren?

Antwoord 2
De Raad van Westland heeft 22 januari 2013 de duurzaamheidsagenda “Waardevol Westland” vastgesteld. Deze agenda is de grondslag van een groot aantal acties om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Deze acties moeten er toe leiden dat Westland zich in 2020 de meest duurzame glastuinbouwgemeente in Nederland kan noemen. In “Waardevol Westland” is onder andere als doelstelling opgenomen: een reductie van 30% CO2- uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken steekt onze gemeente veel energie in de ondersteuning van aardwarmteprojecten. Ook via andere sporen (verduurzamen woningvoorraad, verduurzamen mobiliteit, etc.) worden projecten en maatregelen ondersteund die moeten leiden tot een lagere CO2-uitstoot. De ver¬schillende acties worden door ons gemonitord. Er wordt eens per twee jaar een duurzaam¬heidsbalans op¬gemaakt en een duurzaamheidsbenchmark uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de meest recente acties en resultaten heeft u kunnen lezen in de voortgangsrapportage van de duurzaamheidsagenda, waarover u tijdens de Raadsinformatieavond op 30 april 2015 bent geïnformeerd.

Vraag 3
Welke delen van de gemeente Westland zijn de grootste CO2 producenten?

Antwoord 3
Het grootste deel van de CO2-emissie in Westland komt voor rekening van de cluster glastuin¬bouw. In 2012 betrof de CO2-uitstoot van de cluster, volgens de klimaat¬monitor van Rijkswater¬staat, circa 79% van de totale CO2-uitstoot binnen Westland, 12% wordt veroorzaakt door huishoudens en 7% door verkeer.

Vraag 4
Wat zijn de plannen van het college om versneld de aangescherpte doelen te behalen?

Antwoord 4
Plannen om versneld de aangescherpte doelen te behalen zijn niet aan de orde. De gemeente Westland vervult al een actieve rol bij het realiseren van de energietransitie in de glastuinbouw. Westland ondersteunt diverse geothermieprojecten. De grootste besparing moet hiermee behaald worden. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om deel te nemen aan een Zuid-Hollands warmtenet (warmterotonde) en om (binnen of buiten Westland) een biobase park te realiseren. Ook worden acties voorbereid om de bestaande woningvoorraad en de mobiliteit te verduurzamen.

Vraag 5
Wat zou de gemeente Westland kunnen doen om meer CO2 te reduceren dan de aanbevolen
25%, in het kader van meest duurzame glastuinbouwgemeente?

Antwoord 5
Door een actieve rol te spelen, zoals bedoeld bij antwoord 4.Mede door inzet van de Westland Agenda zijn de aardwarmteprojecten van Green Well Westland (GWW) en v.o.f. Geothermie De Lier gerealiseerd. Met de bron van GWW wordt een reductie van circa 14.400 ton CO2 emissie per jaar gerealiseerd (bron website GWW). De bron van v.o.f. Geothermie De Lier zou een vermogen van 20 MW warmte produceren wat neer komt op een reductie van 28.800 ton CO2 op jaarbasis.
In de nabije toekomst staan nog meerdere geothermie projecten gepland, zoals Nature’s Heat, Geopower Oudcamp en Trias Westland BV. De verwachting is dat deze projecten een even groot vermogen hebben als de bron van v.o.f. Geothermie De Lier en Trias Westland zelfs een veel groter vermogen. De genoemde projecten zullen in aanzienlijke mate bijdragen aan de verdere CO2 reductie.

Westland spant zich verder in om de energietransitie te versnellen, door belemmeringen ten aanzien van de financiering van aardwarmteprojecten weg te nemen. Hiertoe worden gesprekken met het ministerie van Economische Zaken gevoerd en wordt met private partijen gesproken over mogelijkheden. Ook wordt gekeken in hoeverre (Europees) subsidiegeld kan worden benut. Dit alles zou er toe moeten leiden dat er meer aardwarmteboringen zullen worden uitgevoerd.