26 oktober 2015

Vragen over puntenstelsel huren

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 30-09-2015:

Foto: Cyril Wermers

Foto: Cyril Wermers

Vandaag 30 september 2015 staat in AD een artikel de aanpassing van het puntenstelsel waarmee huurprijzen worden berekend. Toepassing van dit aangepaste puntensysteem leidt in veel gevallen tot lagere huren. Diverse woningcorporaties in het land hebben zelf de herberekening van hun huren al uitgevoerd hoewel zij dit niet verplicht zijn.
Het lijkt de fractie van Progressief Westland ongewenst als alle huurders in Westland individueel om aanpassing van hun huur moeten gaan vragen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Is het college bekend met de aanpassing van het puntenstelsel?
  • Heeft de wethouder in zijn contacten met de corporaties hierover gesproken en wat zijn de voornemens van de corporaties in deze?
  • Wil de wethouder bij de corporaties aandringen op het uitvoeren van alle herberekeningen en het zelf doorvoeren van alle huurverlagingen zonder individuele verzoeken af te wachten?
  • Huurverlagingen betekent dat meer woningen binnen de laagste groep van sociale huurwoningen gaan vallen. Wanneer denkt de wethouder cijfers te hebben van de nieuwe indeling van huurklassen?
  • Heeft deze nieuwe indeling gevolgen voor de woonvisie? Zoja, wanneer kunnen we deze gevolgen zo spoedig mogelijk in kaart brengen zodat de raad die kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de woonvisie?
  • Door de nieuwe indeling zullen de corporaties minder inkomsten krijgen. Dit zal hun vermogenspositie verder aantasten. Verwacht de wethouder dat hiermee ook hun bereidheid om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen af zal nemen? Zoja, heeft dit dan gevolgen voor de woonstrategie omdat de realisatie van de woonvisie vertraagd kan worden?
  • Is het college het met de fractie van Progressief Westland eens dat de vaststelling en implementatie van de Woonvisie en Woonstrategie hierdoor extra aandacht vraagt?

  • Namens de fractie van Progressief Westland,
    Nico de Gier