7 juli 2017

PvdA Westland vraagt resultaten

In de raadsvergadering van 4 juli waarin de Voorjaarsnota 2017 behandeld werd  leverde PvdA fractievoorzitter Nico de Gier de volgende bijdrage.

Voorzitter,

Vorig jaar zei ik dat het college het meest linkse college was dat Westland ooit heeft gekend. Met het vertrek van de PvdA-wethouder kan ik dat natuurlijk dit jaar niet herhalen, maar met wat goede wil kunnen we de titel van meest sociale gemeente van Nederland, die we van de FNV hebben gekregen, nog waar maken. De gemeenteraad heeft al veel van de sociale voornemens in beleid en regelingen omgezet. Toch zijn we er daar nog niet mee. Nu moet de uitvoering nog op orde komen. Ik noem hierbij:

  • De inkomensregelingen van het minimabeleid zijn verruimd evenals de inkomenseisen. Toch neemt het aantal gebruikers van de voedselbank en schuldhulpverlening nog steeds toe. Geld van de inkomensregelingen blijft op de plank liggen. Het gebruik van de regelingen blijft achter door onbekendheid, schaamte en moeilijke aanvraagprocedures. Hier ligt dus een schone taak voor de gemeente en hulpverleners. Help mensen proactief door verwijzing en hulp bij aanvragen en voorkom zo dat zij in onoverkoombare problemen belanden. Dat bedoelen wij met SOCIAAL MOET JE ZIJN.

Wij vragen het college dan ook om een actieplan waarin de ambtenaren, hulpverleners en vrijwilligers hiertoe opgeleid worden en de aanvraagprocedures vereenvoudigd. Het wordt nu echt tijd om actief armoede en schulden te bestrijden in ons rijke Westland. Wij overwegen bij de begroting met een motie te komen op dit punt.

  • MVO Westland helpt steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkervaringsplaats. Helaas vallen zij na deze gesubsidieerde periode vaak weer terug in een uitkering. Gelukkig hebben we bij Patijnenburg nog beschutte werkplekken voor mensen die dat echt nodig hebben. Maar veel langdurig werklozen, vooral 50+ers en statushouders, komen niet aan de bak. Na jaren WW en bijstand resteert hun het WW-café en vrijwilligerswerk.

PvdA Westland wil graag een aanvullend werkgelegenheidsproject waarin 150 van deze werklozen aan het werk worden geholpen. Op dit punt dienen wij een motie in.

  • Steeds meer verenigingen en bedrijven sluiten zich aan bij het Kindpakket of steunen de stichting Leergeld maar nog steeds kunnen niet alle kinderen leren en spelen. Het schort aan de uitvoering en de kinderen worden niet bereikt. Er wordt hard gewerkt om in samenwerking met Leergeld en de Westlandpas dit bereik te vergroten. Laten we hopen dat de samenwerking slaagt en we deze kinderen wel kunnen laten leren, spelen en sporten. Tenslotte HEEFT DE JEUGD DE TOEKOMST.
  • De sociaal kernteams van de gemeente zijn in alle kernen actief, hebben net hun nieuwe huisvesting in de Wilhelminaschool te ’s-Gravenzande betrokken en zijn verzelfstandigd in een BV. Met het extra geld dat ze dit jaar hebben gekregen zijn goede stappen gezet in de curatief zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Maar hoe zit het met de preventie waarop het Sociaal Beleidskader rust? De fractie van PvdA Westland is verheugd om in de voortgangsrapportage veel voornemens te zien op dit punt maar vreest voor de uitvoering gezien de krappe personeelsbezetting van de kernteams.

PvdA Westland denkt dat extra personeel en een cultuurverandering nodig is om deze omslag van curatieve zorg naar preventie mogelijk te maken. De sociale makelaars, de vrijwilligers in de buurtinformatiepunten, de medewerkers van de SKT’s tijdens de keukentafelgesprekken, de samenwerkingspartners zoals zorginstellingen, scholen en verenigingen, een ieder moet informatie, trainingen en instrumenten krijgen om vroegsignalering en preventieve acties mogelijk te maken.

Daarnaast wordt er volgens de fractie van PvdA Westland in het kader van preventie en kwaliteit van het leven te weinig geld uitgegeven tegen de eenzaamheid. Denk hierbij aan zinvolle dagbesteding en ontmoetingsplekken waardoor mensen achter de geraniums vandaan komen. Een voorbeeld hiervan is de gebrekkige buitenruimte bij het zorgcentrum op het Woerdblokeiland. Voor de verbetering van de buitenruimte op het Woerdblokeiland dienen wij een motie in.

Wat de PvdA betreft kan een deel van de bakken geld die we jaarlijks overhouden worden aangewend voor deze zaken. Tenslotte is VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN. We zullen bij de begroting kijken hoe de rest verder wordt vormgegeven.

  • De World Horti Campus is bijna klaar. Nu snel de infrastructuur op orde en zorgen voor huisvesting voor de studenten en andere jongeren die wij hopen aan te trekken. Wachten op de 1.500 extra sociale huurwoningen uit de woonvisie lijkt mij niet verstandig omdat de prestatieafspraken met de woningcorporaties nog geen zicht bieden op de realisatie van deze extra woningen. Deze uitbreiding is nodig voor de groeiende vraag, mede door de instroom van statushouders omdat anders de wachttijd nog verder toeneemt. Plannen voor tijdelijke oplossingen in semipermanente bouw kunnen dan ook op onze steun rekenen zolang ook nog gezocht wordt naar verdere mogelijkheden om de 1500 extra woningen te realiseren. Zoals Jan Schaefer, een grote stadsvernieuwer uit de PvdA ooit zei: “IN GELUL KAN JE NIET WONEN”.

Voorzitter, nu de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat is afgerond en de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis na de zomer klaar is kunnen de lopende projecten om de dienstverlening te verbeteren met genoemde punten worden uitgebreid.

PvdA Westland ziet dat het college goed op weg is met de realisatie van het CWP en, wat kanttekeningen daargelaten, goede ideeën heeft voor de toekomst. Hierin herkennen wij nog steeds, ook al behoren wij niet meer tot de coalitie, ons verkiezingsprogramma dat tot uitvoering wordt gebracht. Laten we deze beleidsluwe periode gebruiken om de uitvoering te verbeteren.