18 februari 2016

Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen en dient motie in om woonvisie aan te passen

1395160559568De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016.

Overwegende dat:

  • De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Westland al jaren onaanvaardbaar lang zijn 
  • De wachttijd vooral voor starters ertoe leidt tot een migratiestroom uit Westland
  • De druk op de sociale woningmarkt verder toeneemt door de verhoogde instroom van statushouders 
  • In de raadsvergadering van 16 februari 2016 een motie is aangenomen die vraagt om de vluchtelingen uit het Short-stay-hotel in Wateringen, die een verblijfstatus hebben ontvangen, bij voorkeur in Westland te huisvesten (binnen de taakstelling)
  • De woonvisie, die uitgaat van 100 extra woningen per jaar tot 2030, met deze instroom  onvoldoende rekening houdt
  • Op basis van het voorgaande snel extra huurwoningen nodig zijn

Verzoekt het college om:

  • Zo snel mogelijk met concrete plannen te komen voor de bouw van 200 extra sociale huurwoningen, bereikbare vrije sector huurwoningen en bereikbare koopwoningen.
  • Zorg te dragen dat deze woningen primair geschikt zijn voor starters (jongeren en statushouders) maar toch levensbestendig en duurzaam.
  • Het uitvoeringsprogramma (de woonstrategie) hierop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier