6 juli 2017

Motie langdurig werklozen aan het werk

Motie aanmelding langdurig werklozen aan het werk

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 4 juli 2017.

Constaterend

 • Dat wethouder El Mokaddem is samen met Patijnenburg is gestart met een actie om 150 nieuwkomers (statushouders) te begeleiden naar regulier werk
 • deze mensen daarvoor inburgering- en taallessen volgen, sollicitatietraining en arbeidsbemiddeling krijgen en twee dagen in de week productiewerk doen;
 • het traject maximaal 18 maanden duurt en verplicht is zodra zij een bijstandsuitkering ontvangen;
 • Deze pilot € 300.000,- kost en bij succes daarmee slechts een investering van €2000,- is om iemand uit een (levenslange) uitkering te krijgen;
 • Je daarbij een indirecte opbrengst creëert doordat mensen minder risico lopen op gezondheidsklachten, problematische schulden en onaangepast gedrag.
 • De pilot volgens Patijnenburg succesvol is.

Overwegende dat

 • Patijnenburg kansen ziet om dit traject (exclusief inburgering en taallessen) ook in te zetten op andere doelgroepen die een bijstandsuitkering ontvangen, met name voor mensen die een niet al te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar nu geen arbeidsbemiddeling (meer) krijgen omdat zij al een aantal jaren in de bijstand zitten;
 • Werk de beste manier is voor statushouders om te integreren, voor jongeren om kans te houden op een zelfstandige toekomst, voor ouderen om eenzaamheid te voorkomen en voor iedereen om fysiek en mentaal gezond te blijven.

Verzoekt het college

 • Een tweede ronde van de pilot te doen en 150 mensen uit het zittende bijstand-bestand te halen en met het hierboven beschreven traject van 18 maanden aan het werk te krijgen;
 • De investering van € 300.000,- (kosten van inburgering en taallessen vervallen maar omdat deze mensen al wat langer thuis zitten is wellicht extra inzet nodig op activering) te bekostigen uit het overschot;
 • Tijdens deze 18 maanden ondertussen het zittend bestand van de bijstand in kaart te brengen (wie zijn dit, waarom zitten zij in de bijstand en wat is hun perspectief?);
 • Indien ook deze pilot een succesvol resultaat oplevert, te bekijken of deze kan worden uitgebreid naar andere mensen met een bijstandsuitkering.

Namens de fractie van PvdA Westland

Linda Strijker, fractielid