26 februari 2016

Motie aanpassing Hellingbaan Molenslag

Hellingbaan Molenslag

Kwetsbare natuur

Een hellingbaan bij de Molenslag in Monster is volgens Progressief Westland onverenigbaar met de kwetsbare natuur, en de wandelaars en strandbezoekers die te maken zullen krijgen met overlast door gemotoriseerd verkeer. Daarom hebben wij een motie ingediend die deze hellingbaan hopelijk tegen kan houden!

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016.

Overwegende dat:

 • Het college op 25 februari jl. een omgevingsvergunning voor de aanleg vaneen hellingbaan voor gemotoriseerd verkeer bij Molenslag heeft aangevraagd.
 • De aanleg van een hellingbaan voor gemotoriseerd verkeer over het Molenslag leidt tot verstoring
  van kwetsbare natuur. ( Natura 2000)
 • De eigenaar van strandpaviljoen The Coast wist wat zijn bevoorradingsmogelijkheden waren toen hij zijn bedrijf daar vestigde.
 • Uit de voortoets blijkt dat er een toename van gemotoriseerd verkeer met een factor 20 zal plaatsvinden zonder tijdlimiet.
 • Er vermenging van gemotoriseerd verkeer met wandelaars, strandbezoekers en andere recreanten zal plaatsvinden wat elders al tot ernstige overlast en onveilige situaties leidt.
 • Het onduidelijk is hoe handhaving , afsluiting van het strandslag en vergunningverlening plaats zal vinden.
 • De landelijke overheid onder grote maatschappelijke druk het beleidsvoornemen “bouwen in de kust “ heeft ingetrokken maar het College bouwwerkzaamheden door laat gaan.
 • Het realiseren van een hellingbaan voor gemotoriseerd verkeer weer een stapsteen is tot verdere ontwikkelingen en verstoring.
 • De Westlandse kust een rustig en familievriendelijk karakter moet hebben.
 • Verzoekt het college om:

 • Een hellingpad bij Molenslag te realiseren zodat invaliden, recreanten en andere strandbezoekers ons strand makkelijker kunnen bereiken.
 • Af te zien van een hellingbaan voor gemotoriseerd verkeer over Molenslag.
 • En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens de fractie van Progressief Westland,
  Ulbe Spaans