22 april 2017

Groenonderhoud en participatie van burgers

Eric Borggreve heeft namens PvdA Westland het college vragen gesteld over het groenonderhoud en participatie van burgers.  Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 18 april 2017.

 

Geacht College,

In “De Lierenaar “ van 29 maart jl. staat een ingezonden brief van een bewoner uit  de van Lockhorststraat uit De Lier. De bewoner beklaagt zich er over dat er in  een – ooit mede door bewoners onderhouden –   “prachtig en parkachtig” groen gebiedje, door de gemeente  op 13 maart jl. “alles  tot de grond toe werd weggezaagd” . “De lente werd als versnipperd afval afgevoerd” en “Wat achterbleef is een lege woestijn, alles kaal”.  Tot zover de ( tussen aanhalingstekens) ervaring  van een direct betrokken bewoner.

In het gemeentelijk groen beheerplan voor de bestaande  dorpen en wijken ( 2015-2018) staan mooie stukjes tekst over “participerende burgers”. Zo lezen we op pagina 15 : ( over ondermeer inwoners als participanten) “ze dragen bij aan een beter beheer en onderhoud van de openbare ruimte”. In paragraaf 5.5.2. staat: “ uitgangspunt is het versterken van de groene ruimte: het behouden van parken en het behouden van groenstructuren.”

Deze door de gemeente vastgestelde beleidsuitgangspunten worden door de PvdA Westland volledig onderschreven, maar blijken bij de uitvoering door “participerende burgers” soms volledig anders te worden ervaren.

Dit brengt de PvdA fractie tot de volgende vragen:

  1. Heeft het College ook kennisgenomen van bovenstaande ingezonden brief?
  2. Kan het College bevestigen dat er op 13 maart jl. in opdracht van de gemeente groenonderhoud is verricht aan de van Lockhorststraat te De Lier en dat dit conform  het vastgestelde  groenbeheerplan is uitgevoerd?
  3. Als de werkzaamheden conform bestaand beleid zijn uitgevoerd, hoe kan het dan zo zijn dat direct betrokkenen dit niet ervaren als  “behoud van groenstructuren”maar als “alles tot de grond toe wegzagen”?  Hoe denkt het College herhaling daarvan te voorkomen?
  4. Als deze werkzaamheden, als hiervoor genoemd, niet conform het vastgestelde beleid zijn uitgevoerd, welke maatregelen gaat het College dan nemen om herhaling te voorkomen?
  5. Is het , afgezien van deze casus, niet raadzaam de communicatie met inwoners te verbeteren als het gaat om ingrijpende onderhoudswerkzaamheden in hun directe omgeving?
  6. Wat doet de gemeente om burgers daadwerkelijk te laten “participeren” en “de groene ruimte te versterken” zoals in de beleidsdocumenten staat?

De PvdA fractie  verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Eric Borggreve

Steunraadslid PvdA Westland fractie.