2 maart 2015

Drempels of een slagboom? Progressief Westland stelt vragen over de verkeersperikelen bij Vluchtenburg.

Herhaaldelijk krijgt onze fractie klachten over de verkeersveiligheid en geluidsoverlast bij strandslag Vluchtenburg. Op dit slag mag alleen met een ontheffing gemotoriseerd worden gereden. Men dient de auto op het parkeerterrein achter te laten. Vanaf het parkeerterrein is het nog zo’n 750 meter naar het strand; het strandpaviljoen en de reddingsbrigadepost.


Blijkbaar is die afstand voor veel mensen een probleem en krijgen wij meldingen van honderden autovan ouders die voor schoolfeesten bij het strandpaviljoen het slag oprijden om hun kroost te halen en te brengen. Ook krijgen wij meldingen van touringcars die het slag oprijden; hun passagiers afleveren, en dan proberen te keren om vervolgens gedurende zo’n 15 minuten het slag volledig te blokkeren. Je moet er niet aan denken als er hulpdiensten moeten passeren.


Wandelaars en fietsers staan daar dan te wachten op voertuigen die er zonder ontheffing überhaupt niet mogen komen. De slagboom  die er ooit stond is al enige tijd spoorloos verdwenen. Blijkbaar vindt de gemeente het ook gevaarlijk want er is een heuse verkeersdrempel ( je mag er dus niet rijden) aangelegd en is er een klein stoepje aangebracht waar kinderen en ouders zich bij zomerse drukte verdringen voor hun veiligheid. 


Het is de omgekeerde wereld. 
Auto’s die er zonder ontheffing niet mogen komen krijgen ruim baan (binnenkort wordt het slag verbreed) en voetgangers en fietsers (er komen 4 fietspaden op uit) worden beknot in hun ruimtegebruik. 
Daarnaast krijgen wij klachten over ernstige geluidshinder bij feesten en partijen.


Dit brengt ons op de volgende vragen:

 • Zijn er verkeerstellingen beschikbaar over het gebruik van slag Vlugtenburg?Zo nee, kan dat uitgevoerd worden?
 • Hoeveel ontheffingen zijn er voor het gebruik van slag Vlugtenburg verschaft en hoe heeft dit aantal zich sinds 2010 ontwikkeld?
 • Zijn er ontheffingen voor het gebruik van bussen (personenvervoer >9 personen) zo nee hoe kan het dan dat deze hier regelmatig worden waargenomen?
 •  Uit het memo van de wethouder blijkt dat er voor  Vlugtenburg een slagboom wordt overwogen.
 • Gaat dit gebeuren en zo ja in welke vorm?
 • Zo niet, wat zijn de afwegingen?
 • Wat is het toegestane geluidsniveau van de strandtenten en hoe vaak wordt dit proactief gemeten en hoeveel klachten zijn er over geweest in 2014?
 • Klopt het dat er bij geluidsoverlast direct een functionaris moet komen meten en zo ja hoe kan deze functionaris bereikt worden? Kan de gemeente dit duidelijk communiceren?
 • Kan de
  gemeente een meldpunt instellen voor klachten rond strandtenten
   langs de Westlandse kust?

 

Namens de fractie,

Ulbe Spaans


———


De fractie Progressief Westland heeft ons in een op 4 maart 2015 ontvangen brief vragen gesteld over Strandslag Vlugtenburg.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

 

Vraag 1

Zijn er verkeerstellingen beschikbaar over het gebruik van slag Vlugtenburg?

Zo nee kan dat uitgevoerd worden?

 

Antwoord 1

In de zomer van 2013 zijn op meerdere plekken op slag Vlugtenburg geautomatiseerde verkeerstellingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat per etmaal zo’n 800 tot 1.200 bewegingen plaatsvinden. Dat zijn voertuigen en tweewielers bij elkaar in beide richtingen. Daarvan is zo’n 15% motorvoertuigen en 50% tweewielers. De rest betreft waarnemingen die door de apparatuur niet in een specifieke categorie geplaatst kunnen worden.

Voetgangers worden bij verkeerstellingen niet geregistreerd.

 

Vraag 2

Hoeveel ontheffingen zijn er voor het gebruik van slag Vlugtenburg verschaft en hoe heeft dit aantal zich sinds 2010 ontwikkeld?

 

Antwoord 2

Er zijn in 2013 voor de vrijwilligers van de Reddingsbrigade 75 ontheffingen verleend.

Daarnaast zijn er voor de strandexploitanten en de zeilvereniging in totaal 14 ontheffingen verleend. Strandpaviljoen Zomertijd heeft sinds 2011 een permanente locatie. Deze exploitant heeft ontheffingen voor het personeel en voor eigen gebruik.

 

 

Vraag 3

Zijn er ontheffingen voor het gebruik van bussen (personenvervoer >9 personen) zo nee

hoe kan het dan dat deze hier regelmatig worden waargenomen

 

Antwoord 3

Er zijn geen ontheffingen verstrekt voor bussen. Bussen die toch over het slag rijden zijn in overtreding.

 

Vraag 4

Uit het memo van de wethouder blijkt dat er voor Vlugtenburg een slagboom wordt overwogen.

Gaat dit gebeuren en zo ja in welke vorm?

Zo niet, wat zijn de afwegingen?

 

Antwoord 4

De plaatsing van de slagboom hangt samen met het opzetten van een passensysteem opdat alleen ontheffingshouders het slag kunnen betreden. De techniek en de organisatie die hier achter zit worden momenteel uitgewerkt. Daarnaast is er de optie om kentekenherkenning toe te passen. Ook zijn er beleidsmatige keuzes te maken zoals het aantal te verstrekken toegangspassen. Dit moet in goed overleg met de strandpaviljoenhouders en de Reddingsbrigade gebeuren.

 

Vraag 5

Wat is het toegestane geluidsniveau van de strandtenten en hoe vaak wordt dit proactief gemeten en hoeveel klachten zijn er over geweest in 2014?

 

Antwoord 5

De geluidnormen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. In artikel 2.17 zijn de geluidnormen opgenomen. Hierin is onder meer de geluidnormering bepaald, dat inhoud dat er in de avond (19-23:00 uur) 45 dB(A) en in de nachtperiode (23-07:00 uur) 40 dB(A) als langtijdgemiddelde beoordelingsniveau geldt.

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden zijn geen meldingen van geluidoverlast ingediend over strandpaviljoens in de nabijheid van slag Vlugtenburg.

 

Vraag 6

Klopt het dat er bij geluidsoverlast direct een functionaris moet komen meten en zo ja hoe kan deze functionaris bereikt worden? Kan de gemeente dit duidelijk communiceren?

 

Antwoord 6

De Omgevingsdienst Haaglanden is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar. De werkwijze van de ODH is dat naar aanleiding van een overlastmelding contact wordt opgenomen met de melder. Er wordt een onderzoek ingepland om vast te stellen of geluidnormen worden overtreden. Als sprake is van een exces (bijvoorbeeld als tenminste van drie verschillende melders overlast melden) vindt er een meting plaats. Bij een overtreding wordt conform de handhavingsstrategie Haaglanden opgetreden.

Op www.ODH.nl staat beschreven wat de werkwijze is en hoe te handelen.

 

 

 

Vraag 7

Kan de gemeente een meldpunt instellen voor klachten rond strandtenten langs de Westlandse kust?

 

Antwoord 7

Voor meldingen rond strandpaviljoens kunnen het Meldpunt Leefomgeving en de Omgevingsdienst Haaglanden benaderd worden. Wij zijn van mening dat een nieuw meldpunt niets toevoegt aan deze bestaande mogelijkheden.

 

 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

 

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, M. Van Beekde burgemeester, J. van der Tak

 

 

 

M. van Beek

J. van der Tak