14 mei 2017

Bevorderen verkeersveiligheid

Linda Strijker en Eric Borggreve hebben  namens PvdA Westland het college vragen gesteld over bevorderen verkeersveiligheid. Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 3 mei  2017.

Geacht College,

Uit recente berichten in de media blijkt dat het aantal verkeersdoden de laatste tijd helaas weer is toegenomen. Door de aantrekkende economie, de hoge woningbouwproductie en de bevolkingstoename neemt de verkeersintensiviteit toe. De verkeersveiligheid neemt echter af. Afgezien van infrastructurele maatregelen en voorzieningen is het gedrag van de verkeersdeelnemers hierop van invloed. Daartoe worden jaarlijks “opfriscursussen” voor automobilisten vanaf 55 jaar gegeven. De organisatie ligt bij de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) , de Metropoolregio subsidieert en de deelnemers betalen een eigen bijdrage van   €  15,-.  In het verleden fungeerde de Leuningjes te Poeldijk,  als cursuslocatie en waren er altijd voldoende deelnemers. Door de asbestproblematiek is er de laatste twee jaar uitgeweken naar een andere locatie, maar nam het aantal deelnemers ook fors af. Uit navraag is ons gebleken dat de organisatie voor dit jaar andermaal op zoek gaat naar weer een nieuwe locatie en natuurlijk graag voldoende deelnemers heeft.

Dit brengt de PvdA fractie tot de volgende vragen:

  1. Onderkent het College het belang van een dergelijke “opfriscursus” voor automobilisten met het oog op  het bevorderen van de verkeersveiligheid?
  2. Kan het College, natuurlijk in samenwerking met VVN , dit jaar de bedoelde cursussen actief onder de aandacht brengen bij de beoogde doelgroep? We denken daarbij aan berichtgeving op gemeentepagina’s in de bladen, een gerichte mailing naar ouderenbonden e.d.
  3. Omdat de planning van de cursussen binnenkort wordt opgesteld, kan het College toezeggen om op korte termijn hierover contact op te nemen VVN om een en ander uit te werken?

De PvdA fractie  verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Linda Strijker Raadslid PvdA Westland

Eric Borggreve Steunraadslid PvdA Westland