4 februari 2016

Alcoholmisbruik: "Het kwartje wil in het Westland nog niet vallen"

alcoholmisbruikProgressief Westland heeft op 7 januari jl. verzocht om in februari een raadinformatieavond (RIA) van de commissie Maatschappelijke Omgeving (MO) te houden waarin informatie uitgewisseld kan worden over een effectieve aanpak van alcoholmisbruik. Progressief Westland verzocht om in ieder geval uit te nodigen:

• Dr. van der Lely
• Politiechef Alice Taal
• vertegenwoordiger van gemeente met succesvolle aanpak (na overleg met Dr. van der Lely)
• vertegenwoordiger middelbaar onderwijs (ISW-Hoogeland?) en
• eventueel iemand van Vitis

Bij de avond dienen de volgende stukken betrokken te worden:
• plan van aanpak alcoholmisbruik van de betreffende voorbeeldgemeente,
• interview Dr. van der Lely in Groot Westland (d.d. 30-12-2015) en
• het antwoord op de artikel 26 vraag van Progressief Westland over alcoholmisbruik jongeren.

Progressief Westland heeft begrepen dat deze RIA, die conform de door het college overgenomen motie van Progressief Westland e.a. reeds na het zomerreces van 2014 zou worden gehouden, op uw verzoek wederom is uitgesteld. Deze RIA moet voeding geven aan het streven van de gemeenteraad om te komen tot een Westlandse Preventieplan alcohol. Dit plan dient, zoals de fractie van D`66 in de vergadering van 10 juni 2014 reeds aangaf, het Handhavingsplan Horeca Westland 2014, te completeren op het preventieonderdeel. Dit onderdeel is sinds 1 juli 2014 verplicht volgens art. 43a van de Drank- en Horecawet.

Zowel Progressief Westland als dr. van der Lely hebben meerdere keren hun zorg uitgesproken over het aantal jeugdigen die onwel van alcohol in het ziekenhuis worden opgenomen. Waar in de rest van Nederland dit aantal daalt als gevolg van preventief èn repressief optreden stijgt dit aantal nog als het jeugdigen uit Westland betreft. Om dr. van der Lely aan te halen: “het kwartje wil in het Westland nog niet vallen”.
Onlangs heeft de rechter een moeder uit De Lier veroordeelt tot een boete van €400,- omdat “als op jouw feestje minderjarigen dronken worden, dat strafbaar is”. Daarnaast blijkt uit een (bijgesloten) artikel van de NOS dat alcohol nog vrij verkrijgbaar is voor jongeren.

In vervolg op uw antwoord op onze vorige vragen brengt dit ons tot de volgende vragen:

  • Kunt u de preventieve punten uit het Handhavingsplan Horeca Westland 2014 in de komende RIA toelichten en uitleggen wat de preventieve werking hiervan is?
  • Waarom denkt u dat dr. van der Lely zegt dat het kwartje in Westland nog niet gevallen is en heeft u hierover overleg met hem gehad?
  • Weet u dat dr. van der Lely, i.s.m. SV Velo, een voorlichtingsbijeenkomst voor de sportverenigingen heeft georganiseerd welke blijkbaar een kortere voorbereidingstijd vergt dan de 20 maanden die u nodig blijkt te hebben?
  • Kent u de maatregelen die staan in plannen van aanpak Alcoholmisbruik van succesvolle gemeenten en zo ja waarin wijken die af van de preventieve punten door u genoemd als antwoord op de eerste vraag?
  • Als u het met Progressief Westland eens bent dat er drastische maatregelen nodig zijn hoeveel geld bent u dan bereid uit te trekken voor deze maatregelen?
  • Kunt u een tijdschema geven wanneer een gedegen plan van aanpak Alcoholmisbruik aan de raad gestuurd kan worden uitgaande van een RIA in maart?


  • Namens Progressief Westland,
    Nico de Gier