22 februari 2016

Afschaffen kwijtschelding waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting

Foto door FaceMePLS

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 22-2- 2016

De afgelopen periode is onze fractie benaderd met vragen over het functioneren van het Hoogheemraadschap Delfland in relatie tot de ingezetenen.
In het kader van een positief-kritische samenwerking hebben wij onze vragen gebundeld en vragen het college hier in het belang van de Westlandse ingezetenen actie op te ondernemen.

Het Hoogheemraadschap Delfland gaat in 2017 de kwijtschelding voor mensen met een minimum inkomen voor de waterschapsbelasting afschaffen. Een gezin op bijstandsniveau moet dan 300 euro per jaar gaan betalen voor de zuivering van afvalwater.

Onze vragen:

Progressief Westland maakt bezwaar tegen de uitspraak van CDA-hoogheemraad Smits dat de petitie tegen het afschaffen van de kwijtschelding waterschapsbelasting (zie www.Delflanddepotop.nl) “zinloos” zou zijn. In november zal de Verenigde Vergadering verdere afschaffing van de kwijtschelding moeten bevestigen.

– Kan het college aandringen bij het Hoogheemraadschap dat dan de petitie wordt behandeld?

Progressief Westland roept mensen in de schuldsanering op formeel bezwaar aan te tekenen bij de RBG. Hun rekening wordt immers wettelijk oninbaar verklaard.

– Kan het college dit bekend maken onder de Westlandse ingezetenen die te maken hebben met schuldsanering?

Het buitenlandbeleid van het Hoogheemraadschap vindt Progressief Westland niet transparant. Waar de reizen heen gaan is bekend. Maar onduidelijk is: de personele inzet, de begroting en wat de inwoner van Delfland er aan heeft. Temeer daar recent de mogelijkheid tot kwijtschelding voor onze burgers de nek is omgedraaid moet het nut van buitenlandse reizen en de kosten daarvan nadrukkelijk bekend worden gemaakt vindt Progressief Westland. Het beeld van “snoepreisjes” moet nadrukkelijk voorkomen worden.

Kan het college een overzicht opvragen bij het Hoogheemraadschap van hun buitenlandse reizen, de kosten die hiermee gepaard gaan en de personele inzet die dat vergt?
Daarnaast graag ook een motivering wat het nut van een dergelijke reis is voor de Westlandse ingezetenen?

Ten slotte vragen wij aandacht voor de megalomane verbouwing van de tuin van het Hoogheemraadschap. Het is niet verkoopbaar naar de (Westlandse) ingezetenen dat kwijtschelding onmogelijk wordt gemaakt maar dat een tonnen (miljoen) kostende tuinverbouwing doorgang kan vinden.

– Deelt het college dit standpunt van Progressief Westland ?
– Wil het college bij het Hoogheemraadschap hiertegen bezwaar aantekenen?