9 maart 2015

Sociale huurwoningen? Niet in Westland…

Foto: Cyril Wermers

Foto: Cyril Wermers

Afgelopen weken kon je niet om de berichtgeving rond sociale huurwoningen heen.

Eerst was er commotie over het voornemen van Arcade om de huren wederom maximaal te verhogen. De huurdersvereniging signaleerde dat steeds meer huurders financiële problemen kregen door de bovengemiddelde huurstijgingen in de afgelopen jaren. Progressief Westland heeft hierover vragen gesteld aan het college. Toen de maxima door het Rijk werden bekendgemaakt bleek dit meer te zijn dan Arcade nodig had, zodat de huren uiteindelijk met een procent onder het maximum zullen worden verhoogd. Nog steeds fors maar toch een succes voor de huurdersvereniging.

De gemeenteraad staat momenteel voor de opgave om een nieuwe Huisvestingsverordening te maken. Ook moet er een nieuwe woonvisie geformuleerd gaan worden. Om dit proces te begeleiden heeft de gemeenteraad een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep kreeg van de ambtenaren een presentatie over de woningtoewijzingen in de afgelopen jaren en de verschillende verhuisbewegingen. Hieruit was een aantal interessante dingen op te maken:

 • De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn gemiddeld 3 jaar, met negatieve uitzonderingen voor starters (jongeren) en ouderen (doorstromers) die gemiddeld vijf jaar moeten wachten. Er worden gewoon onvoldoende huurwoningen voor deze doelgroepen gebouwd. De toewijzing voor deze groepen moet dus echt geregeld worden in de verordening zolang het tekort aan huurwoningen blijft bestaan.
 • De grootste verhuisbewegingen zijn natuurlijk binnen het Westland, maar ook de verhuizingen naar en van Den Haag zijn omvangrijk. Sommige lokale partijen vonden daarom dat de woningmarkt in Westland op slot zou moeten voor Hagenaars, maar dat resulteert dan automatisch in het op slot gaan van de woningmarkt in Den Haag voor onze jongeren die niet in het Westland kunnen of willen wonen.
 • Het college is gevraagd om te onderzoeken of Westland zich niet kan aansluiten bij een andere woningmarktregio, maar de omliggende gemeenten kunnen de provincie vragen om Westland alsnog weer aan woningmarkt Haaglanden toe te voegen.
 • Progressief Westland blijft voorstander van het bouwen van sociale huurwoningen om de wachtlijsten terug te dringen.

  Naast onze eigen woningzoekenden zijn er ook andere groepen die woningen willen. Sommigen moeten hier een woning krijgen omdat de gemeente daar wettelijk toe verplicht is. Te denken valt aan noodopvang of de huisvesting van asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen. Progressief Westland vindt het huisvesten van deze statushouders een morele plicht waaraan wij moeten voldoen. Helaas vindt een meerderheid van de raad dat wij moeten proberen om onder deze wettelijke verplichting uit te komen. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om met de minister in overleg te gaan om te kijken of de statushouders niet elders hun huisvesting kunnen krijgen. “Anders moeten de eigen woningzoekenden zo lang wachten.” Progressief Westland heeft op dat moment maar weer eens herhaald dat de wachtlijsten worden veroorzaakt door de onwil van college en projectontwikkelaars om sociale huurwoningen te bouwen.

  Als klap op de vuurpijl werd even later het woningbouwplan Waelpark besproken. En? U raadt het al, wederom berichtte de wethouder dat de doelstelling van 30% sociale woningbouw niet gehaald zou worden. De projectontwikkelaar (gemeente Westland zelf samen met het Bouwfonds) wilde hieraan niet voldoen omdat, met instemming van de rest van de gemeenteraad, winst maken belangrijker is. Op verzoek van Progressief Westland wordt de winst wel aangewend om extra sociale huurwoningen te bouwen maar dit zal nooit het tekort dekken. Wederom wordt gekozen voor het in stand houden van de ellenlange wachtlijsten voor zowel sociale koop- als huurwoningen.

  Progressief Westland roept iedereen die al jaren wacht op een huurhuis op om bij de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders te klagen. Laat horen dat je het er niet mee eens bent…..

  Nico de Gier