14 april 2015

Motie: zorg en veiligheid met prioriteit in veiligheidsbeleid

VeiligheidMotie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde
Betreft: Motie opname zorg en veiligheid in prioritering veiligheidsbeleid

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 april 2015.

Overwegende dat:

 • de kaders voor het veiligheidsbeleid voor de periode 2016-2020  nu worden vastgesteld.
 • er een prioritering in aandachtsgebieden in deze kadernota is aangebracht
 • het thema zorg en veiligheid niet in die prioritering is opgenomen.
 • er een grote maatschappelijke behoefte is om dit thema voor de komende periode te prioriteren.
 • dit o.a. wordt aangetoond door een groeiend aantal incidenten met verwarde personen op straat;   ook in het Westland.
 • politie Westland op social media heeft aangegeven dat de aanpak van “verwarde personen” geen kerntaak voor hen is.
 • de VNG een aparte werkgroep voor het thema “zorg en veiligheid” heeft samengesteld die binnenkort met aanbevelingen komt.
 • specifieke expertise voor de aanpak van “verwarde personen“ ; Opvang Verwarde Personen {OVP) voorhanden is.
 • samenwerking hiermee wenselijk is.

Verzoekt het college:

 • Het thema zorg en veiligheid te prioriteren in het lokale veiligheidsbeleid.
 • De aanbevelingen van de VNG werkgroep te betrekken in de verdere uitwerking van dit thema.
 • De expertise van OVP hierin nadrukkelijk te betrekken.
 • De uitwerking van de prioritering zorg en veiligheid tzt. voor te leggen aan de commissie bestuur.

Namens de fractie van Progressief Westland, Ulbe Spaans
Namens de fractie van GBW, Remmert Keizer
Namens de fractie van CDA, Piet Vreugdenhil
Namens de fractie van VVD, Elly van der Wilk
Namens de fractie van LPF-WL, Dave van der Meer
Namens de fractie van Westland Verstandig, Peter Duijssens
Namens de fractie van CU/SGP, Leen Snijders
Namens de fractie van D66, Tamara van Riet