7 november 2014

Motie waterkwaliteit

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014.

Overwegende dat:

 • De waterkwaliteit in het Westland sterk te wensen overlaat.
 • Dit totaal onwenselijk is voor een duurzame glastuinbouwgemeente.
 • Ondanks het aansluiten op de riolering van praktisch alle (glastuinbouw)bedrijven er geen significante verbetering m.b.t. de chemische waterkwaliteit is opgetreden de afgelopen jaren met name op het gebied van nutriënten en bestrijdingsmiddelen.
 • Dit aantoonbaar wordt gemaakt door de jaarlijkse watermonitor van het Hoogheemraadschap.
 • Dat baggerslib mede een oorzaak is van de slechte waterkwaliteit.
 • Een aantal (glastuinbouw) bedrijven op papier staan geregistreerd als zijnde “aangesloten op de riolering” maar dat controle door het Hoogheemraadschap uitwijst dat dit in de praktijk niet het geval is.
 • Dat uit de cijfers blijkt dat het zeker niet kan gaan om enkele bedrijven.
 • Dat uit genoemde polders blijkt dat het ook niet gaat om verouderde gebieden.
 • Dat het Hoogheemraadschap zelf aangeeft dat:
  “Alleen door samen met gemeenten en de glastuinbouwsector voor de volle 100% te blijven werken om het water schoner te krijgen, de waterkwaliteit kan worden verbeterd”.
 • Het Hoogheemraadschap op bovenstaand punt concludeert dat:
  “de inspanningen van de afgelopen jaren van alle betrokken partijen dit nog niet heeft kunnen bewerkstelligen”.
 • Er dus een intensivering van de inspanningen dient plaats te vinden.
 • Dat samenwerking en overleg weliswaar plaats vinden maar dat dit aantoonbaar niet tot significante verbeteringen van de waterkwaliteit hebben gezorgd.

Draagt het college op om:

 • Handhavend op te treden tegen (glastuinbouw)bedrijven die de riolering niet op een juiste wijze gebruiken.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens,
Ulbe Spaans – Progressief Westland
Tamara van Riet – D66
Remmert Keizer – Gemeentebelang Westland