14 april 2015

Motie: de Hoge Bomen

Screen Shot 2015-04-14 at 21.21.50Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde

Betreft: Motie op voorgenomen sluiting van zwembad “de Hoge Bomen “ per 1-1-2016

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 april 2015

Overwegende dat:

  • Er 5000 handtekeningen zijn voor open houden Hoge Bomen.
  • Hoge Bomen is uitgeroepen tot beste zwembad.
  • De sloopkosten bijna gelijk staan aan de investering om het bad te renoveren.
  • Er nog geen zicht is op nieuwe ontwikkelingen bij sluiting Hoge Bomen.
  • Het eventuele resultaat van de aanbesteding pas over enkele maanden duidelijk zal zijn.
  • De periode tot 1 januari 2016 na een evt. succesvolle afronding van de aanbesteding mogelijk kort is voor een ondernemer om zich op de overname per 1-1 2016 voor te bereiden.
  • Dit mogelijk ondernemers zou kunnen weerhouden aan de aanbesteding deel te nemen.
  • Een sluitingsdatum per 1 januari 2017 een  potentiële ondernemer meer voorbereidingstijd biedt voor het overnemen van het zwembad.

Verzoekt het college:

Het zwembad “de Hoge Bomen “, ongeacht de uitkomst van de aanbesteding, tot 1 januari 2017 in de huidige vorm open te houden en hiervoor dekking te vinden uit de algemene reserve.

Bij het niet behalen van het gewenste aanbestedingsresultaat, bij de begroting 2016  een voorziening te realiseren t.b.v. het onderhoud/renovatie. En tevens bij de komende begroting rekening te houden met  een voorstel voor het alsnog openhouden van het zwembad voor de periode na 1 januari 2017.

Namens de fractie van Progressief Westland, Ulbe Spaans                                            Namens de fractie van LPF, Dave van Koppen
Namens de fractie van D66, Tamara van Riet
Namens de fractie van Westland Verstandig, Peter Duijsens