15 oktober 2014

Vraagt Westland subsidie aan voor jeugdwerkloosheid?

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken roept de gemeenten op snel projecten in te dienen voor een Europees potje voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
Voor de periode tot 2020 is een bedrag van 114 miljoen euro beschikbaar, maar aanvragen kunnen uiterlijk worden gedaan tot 31 oktober.
Minister Asscher heeft de wethouders woensdag een mailtje gestuurd om ze tot haast te manen. ”De klok begint te tikken”, waarschuwt de minister.
Het gaat om projecten als loonkostensubsidies om jongeren met bijstand aan de slag te helpen, leerwerkplekken en begeleiding om de werkvloer.

Dit brengt ons op de volgende vragen:
-Heeft de Gemeente Westland een dergelijke subsidieaanvraag gedaan?

Zo ja:
– Welke projecten zijn ingediend?
– Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de inhoud van de ingediende projecten?
– Is er bij de aanvraag samenwerking gezocht met andere gemeenten?

Zo nee, waarom niet?

________________

Geachte Raad,

De fractie van Progressief Westland heeft ons in een brief, gedateerd 15 oktober 2014, vragen gesteld inzake een subsidieaanvraag voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Heeft de Gemeente Westland een dergelijke subsidieaanvraag gedaan?

Antwoord 1
Ja, de gemeente Westland participeert in de aanvraag die de gemeente Den Haag – als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Haaglanden – voor de periode 2015-2018 heeft ingediend.

Vraag 2
Welke projecten zijn ingediend?

Antwoord 2
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt ingezet om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor de brede doelgroep van de Participatiewet. Te denken valt aan werkloze jongeren, oudere werkzoekenden, langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De ESF middelen – die de gemeente Westland ontvangt uit de ESF aanvraag – worden toegevoegd aan het participatiebudget 2015-2018. Er zijn geen specifieke projecten ingediend.

Vraag 3
Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de inhoud van de ingediende projecten?

Antwoord 3
Wij hebben voor Westland geen specifieke projecten ingediend. De inzet van de ESF middelen worden onder andere ingezet voor het toepassen van instrumenten uit de regionale toolbox die is samengesteld binnen de Arbeidsmarktregio Haaglanden. Zo worden arbeidskansen voor de brede doelgroep van de Participatiewet vergroot.
De raad wordt tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van 1 december 2014 geïnformeerd over de uitgangspunten en budgetten voor de uitvoering van de Participatiewet. Dit in aanloop naar de Re-integratieverordening die in het eerste kwartaal 2015 aan de raad wordt voorgelegd.

Vraag 4
Is er bij de aanvraag samenwerking gezocht met andere gemeenten?

Antwoord 4
De gemeente Den Haag heeft als centrumgemeente de aanvraag ingediend namens de gemeente Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland en Midden-Delfland. Op het gebied van de arbeidsmarkt wordt in de Arbeidsmarktregio Haaglanden sinds langere tijd intensief samengewerkt en de Participatiewet voorbereid.

Vraag 5
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Zie antwoord vraag 4.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,​ M. van Beek
de burgemeester, J. Van der Tak