12 januari 2015

Slimme verlichting in Westland

In het AD van 9 januari wordt aangegeven dat Westland Infra een succesvol proefproject voor ‘slimme openbare verlichting’ op vliegveld Schiphol heeft gerealiseerd.

“Op een fietspad tussen twee parkeerplaatsen is een slim, dimbaar openbaar verlichtingssysteem geplaatst. De verlichting wordt hier in- en uitgeschakeld op basis van een radarsysteem dat reageert op beweging en drukte. Als er fietsers aankomen wordt de verlichting aangezet en nadat ze zijn gepasseerd wordt de verlichting weer gedimd.”

Met dit systeem wordt onnodige lichthinder voorkomen, energie bespaard, de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel gewaarborgd. Progressief Westland staat zeer sympathiek tegenover alle duurzame maatregelen en zou deze slimme verlichting graag in Westland gerealiseerd zien.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

– Kent het college de in het persbericht genoemde proef?
– Is er reeds sprake van ‘slimme verlichting’, met censoren of anderszins toegerust, in Westland?
– Is het college bereid om deze ontwikkeling te stimuleren en in Westland toe te passen?
– Zo ja, welke trajecten zouden hiervoor in aanmerking komen?
– Welke trajecten met regulier openbare verlichting zijn binnen nu en een half jaar aan vervanging toe?
– Is deze slimme technologie volgens het college op grote schaal haalbaar en zo ja aan welke tijdspanne denkt het college?

Namens de fractie Progressief Westland

Nico de Gier en Aart van den Berg

ANTWOORD

De fractie Progressief Westland heeft ons in een op 12 januari 2015 ontvangen brief vragen gesteld over ‘slimme openbare verlichting’. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kent het college de in het persbericht genoemde proef?

Antwoord 1

Ja, wij hebben kennis genomen van de proef met ‘slimme verlichting’ langs fietspaden bij Schiphol. Het systeem dat daar door Westland Infra is toegepast wordt ook wel ‘dynamische verlichting’ genoemd, omdat de verlichting wordt afgestemd op voorbij komend verkeer (fietsers in dit geval). Een andere mogelijke toepassing van ‘slimme verlichting’ is openbare verlichting waarbij het verlichtingsniveau wordt geregeld op basis van een dimregime (vaste, instelbare tijden).

Vraag 2

Is er reeds sprake van ‘slimme verlichting’, met sensoren of anderszins toegerust, in Westland?

Antwoord 2

Nee, in Westland beschikken wij niet over dergelijke slimme verlichting. Wel worden bij de vervanging van armaturen nieuwe lampen teruggeplaatst waarbij het technisch mogelijk is om deze te dimmen.

Vraag 3

Is het college bereid om deze ontwikkeling te stimuleren en in Westland toe te passen?

Antwoord 3

Wij staan positief tegenover duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van openbare verlichting. De wijze waarop de toepassing ervan kan plaatsvinden in Westland krijgt een nadere uitwerking in de nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte die momenteel worden opgesteld.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de landelijke eis op het gebied van energiebesparing bij openbare verlichting (Energieakkoord). In de nieuwe beheerplannen wordt een visie aangegeven hoe te komen tot deze landelijke doelstelling, waarvan slimme verlichting ook deel zal uitmaken.

Vraag 4

Zo ja, welke trajecten zouden hiervoor in aanmerking komen?

Antwoord 4

Wat ons betreft komen er geen trajecten in aanmerking voor de toepassing van dynamische verlichting zoals dat is gedaan in pilot bij Schiphol. Dynamische verlichting leent zich voornamelijk voor toepassing langs vrij liggende fietspaden in het buitengebied. Veel van deze vrij liggende fietsverbindingsroutes in Westland zijn echter langs hoofdrijbanen gelegen. In die gevallen worden de fietspaden verlicht door het strijklicht van de hoofdrijbanen. De toepassing van dynamische verlichting is daardoor niet zinvol.

Onze voorkeur gaat uit naar het dimmen van openbare verlichting over een heel wegvak of in een woonwijk aan de hand van een dimregime. Lampen worden dan na bijvoorbeeld elf uur ’s avonds gedimd. De lichtopbrengst van de lamp wordt tot 50% of tot 30% teruggebracht met als gevolg een lager energieverbruik. Deze vorm van slimme verlichting is breed toepasbaar binnen Westland.

Vraag 5

Welke trajecten met regulier openbare verlichting zijn binnen nu en een half jaar aan vervanging toe?

Antwoord 5

Op dit moment wordt samen met uw raadswerkgroep gewerkt aan nieuwe beheerplannen, onder andere op het gebied van openbare verlichting. Daaruit volgt ook een nieuw uitvoeringsprogramma voor de vervanging van openbare verlichting. Een overzicht met concrete locaties waar het komende half jaar lichtmasten en/of armaturen worden vervangen is derhalve nog niet beschikbaar.

Vraag 6

Is deze slimme technologie volgens het college op grote schaal haalbaar en zo ja aan welke tijdspanne denkt het college?

Antwoord 6

Het op grote schaal toepassen van slimme verlichting vraagt forse investeringen en is om die reden enkel op langere termijn haalbaar. Daarbij dient rekening te worden gehouden met afschrijvingstermijnen van de huidige openbare verlichting ter voorkoming van kapitaalvernietiging. Bij vervanging wordt nu uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar op een armatuur en 40 jaar op een complete lichtmast. Vanuit economisch oogpunt is het verstandig om de toepassing van slimme verlichting te combineren met het moment waar op vervanging van de bestaande verlichting noodzakelijk is.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris van Beek,
de burgemeester van de Tak.