2 maart 2015

Meer WW-uitkeringen, ook in Westland. Progressief Westland wil weten hoe dat komt.

Op 27 februari stond in AD Westland een artikel met de kop ‘Aantal WW-uitkeringen stijgt fors’. De strekking van het artikel is dat het aantal WW-uitkeringen in Westland afgelopen jaar met bijna 8% is gestegen tegen minder dan 1% in heel Haaglanden. De grotere stijging in Westland wordt verklaard door de agromonocultuur, de grootste banenmotor, industrie, ontbreekt. Waar vooral de 50 plussers 8% meer WW-uitkeringen kregen daalde het aantal jongeren met 3,7% in Haaglanden. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

– Kent het college de cijfers van UWV Haaglanden over 2014?

– Gelden deze cijfers rond 50-plussers en jongeren ook voor Westland?

– Als er verschillen zijn, welke zijn dat dan?

– Zijn er in arbeidsregio Haaglanden extra maatregelen afgesproken om het aantal WW-uitkeringen onder 50-plussers terug te dringen? Welke maatregelen kan het college in dit verband aanvullend nemen?

– Waardoor wordt de daling onder jongeren veroorzaakt? 

– Zijn in de arbeidsregio afspraken gemaakt over jeugdbanenplannen? Zo ja, wat doet Westland in dit verband?

– Als de daling van jeugdwerkloosheid in Westland minder is dan in de rest van Haaglanden is het college bereid om alsnog extra maatregelen te nemen?

 

Namens de fractie van,

Nico de Gier

———

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland heeft ons in een op 27 februari 2015 verzonden brief vragen gesteld over het aantal WW uitkeringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Vooraf het volgende:

De door de fractie Progressief Westland gestelde vragen betreffen door het UWV gepubliceerde cijfers over januari 2015 waarbij een vergelijking is gemaakt met januari 2014. Bij een vergelijking van maand op maand wordt het verloop van de ontwikkeling van gegevens niet weergegeven en geeft het daardoor alleen een standcijfer weer. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan. Zo hebben bijvoorbeeld seizoensinvloeden van het eindejaar invloed op januari cijfers. De vergelijking is daarmee alleen geldig voor de genoemde maand. Indien dit in een andere maand wordt gedaan kunnen andere conclusies volgen.

Vraag 1

Kent het college de cijfers van UWV Haaglanden over 2014?

Antwoord 1

Ja, het college is op de hoogte van de cijfers.

Vraag 2

Gelden deze cijfers rond 50-plussers en jongeren ook voor Westland?

Antwoord 2

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat er regionaal een daling is van WW-uitkeringen onder  jongeren (<27 jaar) en een stijging van WW-uitkeringen onder 50-plussers. De cijfers voor Westland wijken hier van af.

Vraag 3

Als er verschillen zijn, welke zijn dat dan?

Antwoord 3

De stijging van het aantal WW-uitkeringen in Westland onder jongeren is 19,7% en onder 50-plussers 13,8%, in de periode januari 2015 ten opzichte van januari 2014. De stijging loopt uit de pas vergeleken met de regio, maar dat heeft alles te maken met het lage absolute getal in de gemeente Westland. Een stijging van 100 op 700 is immers 14% en een stijging van 100 op 1000 is 10%. Lijkt dus lager, maar de stijging is hetzelfde.

Vraag 4

Zijn er in arbeidsmarktregio Haaglanden extra maatregelen afgesproken om het aantal WW-uitkeringen onder 50-plussers terug te dringen? Welke maatregelen kan het college in dit verband aanvullend nemen?

Antwoord 4

Door het UWV wordt aan alle 50-plussers met een WW-uitkering een training “Succesvol naar werk” aangeboden. Daarnaast zijn er fiscale voordelen voor de werkgever indien een werkzoekende van 50 jaar en ouder in dienst wordt genomen.

In regionaal verband wordt door de gemeente voor alle personen waarbij binnen 3 maanden de WW-uitkering de maximale termijn bereikt informatie bijeenkomsten verzorgd om doorstroom naar een inkomensvoorziening van de gemeente te voorkomen. Hierbij zijn ook uitzendbureaus betrokken.

Vraag 5

Waardoor wordt de daling onder jongeren veroorzaakt?

Antwoord 5

In Westland is geen sprake van een daling in het aantal WW-uitkeringen onder jongeren. Ook in andere gemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal zijn verschillen in toename en daling van WW-uitkeringen te constateren.

Jongeren profiteren eerder van seizoenswerk en economisch herstel, waardoor een daling is waar te nemen in het jaar 2014. Ook bij Westlandse jongeren is een daling geconstateerd tot oktober 2014. Vanaf oktober is het aantal WW-uitkeringen opnieuw gestegen. Bij verlies van tijdelijk werk ontstaat kortdurend recht op een WW-uitkering.

Jongeren zonder startkwalificatie hebben op de arbeidsmarkt de minste kansen voor duurzaam werk en maken gebruik van tijdelijk werk. Voor deze groep komen weinig structurele banen beschikbaar. Westland heeft in de regio een hoog aantal jongeren zonder startkwalificatie, met een WW-uitkering. Bijna 48% van de Westlandse jongeren die ingeschreven staan bij het UWV als werkzoekende tot 27 jaar beschikt niet over een startkwalificatie. Dit zijn er totaal 160.

Vraag 6

Zijn in de arbeidsmarktregio afspraken gemaakt over jeugdbanenplannen? Zo ja, wat doet Westland in dit verband?

Antwoord 6

Op 31 maart jl. zijn in alle arbeidsmarktregio’s werkakkoorden afgesloten met werkgevers voor jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hierin committeert ook Westland zich aan extra kansen op werk voor kwetsbare jongeren in de komende 2 jaar.

Vraag 7

Als de daling van jeugdwerkloosheid minder is dan in de rest van Haaglanden is het college bereid om alsnog extra maatregelen te nemen?

Antwoord 7

Jongeren zijn een geprioriteerde doelgroep in ons Westlands Participatiebeleid. Wij hanteren een integrale aanpak op het Werkplein voor jongeren (Voortijdig Schoolverlaters (VsV), Werk & Inkomen, Werkstroom en Schuldhulpverlening). Alle jongeren in de bijstand volgen een zorg- of werktraject. De zorgconsulent wordt sinds 2013 ingezet om zicht op de ontwikkeling van jongeren te behouden en de verbinding te maken naar werk en school. VsV volgt jongeren tot 23 jaar die voortijdig de school hebben verlaten. Het behalen van een startkwalificatie heeft de prioriteit in de aanpak.

Werkstroom ondersteunt jongeren naar werk of school en biedt de benodigde ontwikkeling als werknemer. Via de JAS App en JAS Facebookpagina wordt lokaal werk en onderwijs dagelijks in beeld gebracht bij Westlandse jongeren. Met deze sluitende aanpak bereiken we zowel jongeren in de bijstand als de voortijdig schoolverlaters. Alle jongeren in de bijstand volgen een zorg- of werktraject.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, M. van Beek
de burgemeester, J. van der Tak