10 oktober 2014

Koopkrachttegemoetkoming voor lage inkomens

Op 8 juli jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens aanvaard. Op grond van deze wet hebben personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014.

Het gaat daarbij om een bedrag van 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.

Gemeenten hebben de taak om de koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 te verstrekken.

Onze vragen:

  • Is het college bekend met deze regeling?
  • Hoeveel mensen komen in het Westland hiervoor in aanmerking?
  • Bent u bereid dit breed te communiceren ( in de lokale media, op de website), zodat er optimaal  gebruik van kan worden gemaakt?
  • Gaat u de potentiële rechthebbenden  ook direct informeren?
  • Op welke manier kunnen potentiële rechthebbenden aan het aanvraagformulier komen?
  • Wijst u de direct betrokkenen op de mogelijkheid om via de formulierenbrigade van Vitis hulp te krijgen bij het invullen?
  • Welke gevolgen heeft de uitvoering van deze koopkrachttegemoetkoming voor de personeelsformatie (o.a. voor de beoordeling van de aanvragen, toekenningen, betalingen, bezwaren en eventuele terugvordering van onterecht betaalde koopkrachttegemoetkomingen).

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft ons, in een op 10 oktober 2014 ontvangen brief, vragen gesteld over Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1Is het college bekend met deze regeling?

Antwoord 1

Ja, wij kennen de regeling.

Vraag 2

Hoeveel mensen komen in het Westland hiervoor in aanmerking?

Antwoord 2

De koopkrachttegemoetkoming is bedoeld voor mensen met een laag inkomen tot 110% van het sociaal minimum. In Westland hebben 3.760 huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.

Vraag 3

Bent u bereid dit breed te communiceren (in de lokale media, op de website), zodat er optimaal  gebruik van kan worden gemaakt?

Antwoord 3 

Ja. Wij hebben op de gemeentelijke website, op de gemeentepagina en in de huis aan huisbladen informatie over de koopkrachtregeling gepubliceerd.

Daarnaast communiceert de landelijke overheid via spotjes op radio en tv. Zij verwijst daarbij actief naar de gemeente en naar de website www.laaginkomen.nl.

Vraag 4

Gaat u de potentiële rechthebbenden ook direct informeren?

Antwoord 4

Op 14 oktober 2014 is aan alle bijstand-, IOAW- en IOAZ-gerechtigden een brief verzonden met informatie over de koopkrachttegemoetkoming en de mededeling dat ze geen aanvraag in hoeven te dienen. De koopkrachtregeling wordt aan deze groep ambtshalve verstrekt.

Van de inwoners die kwijtschelding gemeentelijke belastingen hebben ontvangen, is bekend dat ze een laag inkomen hebben. Ook zijn de adresgegevens bekend. Deze mensen zijn 31 oktober 2014 aangeschreven met het verzoek hun bankrekeningnummer te overleggen. Wanneer zij dit doen, wordt de koopkrachttegemoetkoming overgemaakt en hoeven ze geen aanvraag in te dienen.

Van de overige huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum beschikken wij niet over adresgegevens. Deze mensen worden via de media uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Vraag 5

Op welke manier kunnen potentiële rechthebbenden aan het aanvraagformulier komen?

Antwoord 5

Het aanvraagformulier is te downloaden van de gemeentelijke website of af te halen bij het Werkplein Westland en de Stiploketten.

Vraag 6

Wijst u de direct betrokkenen op de mogelijkheid om via de formulierenbrigade van Vitis hulp te krijgen bij het invullen?

Antwoord 6

Ja.

Vraag 7

Welke gevolgen heeft de uitvoering van deze koopkrachttegemoetkoming voor de personeelsformatie (o.a. voor de beoordeling van de aanvragen, toekenningen, betalingen, bezwaren en eventuele terugvordering van onterecht betaalde koopkrachttegemoetkomingen).

Antwoord 7

Op basis van het aantal ambtshalve verstrekkingen en het aantal te verwachten aanvragen rekenen wij op een extra werklast van 722 uur. Deze uren worden binnen de organisatie opgevangen.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, M. van Beek
de burgemeester, J. van der Tak