17 november 2014

Green deal voor scholen

ber2012-02-20Slechts 7 procent van de scholen in Nederland heeft een energielabel en dan ook nog hooguit op C-niveau. Met de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen willen gemeenten, rijk en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs daar verandering in brengen.

De Green Deal is bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij hun ambities om energie te besparen en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. Met de Deal willen de ondertekenaars dat in 2030 alle schoolgebouwen gemiddeld energielabel A hebben. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor aanpassingen en buitenonderhoud aan schoolgebouwen en per 1 januari 2015 beheren zij ook het budget hiervoor.

De gemeente speelt straks niet alleen een adviserende rol, maar blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. Ook blijft de gemeente eigenaar van het gebouw, waardoor zij de school kan blijven aanspreken op kwaliteit. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het woon- en leefklimaat in de wijk waarin de school een belangrijke rol speelt en ze is verantwoordelijk voor het handhaven van de wet Milieubeheer, waarvoor zij vooral grote scholen moet aanspreken op duurzame maatregelen die ze binnen vijf jaar moeten terugverdienen.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

  • Behoort de Gemeente Westland tot de ondertekenaars van de Green Deal?
  • Zo niet, waarom?
  • Hoeveel scholen in het Westland hebben een energielabel?
  • Welke adviserende en regisserende rol speelt de gemeente Westland in de ambitie om energie te bezuinigen en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren?
  • In hoeverre deelt de Gemeente Westland met Progressief Westland de doelstelling om alle schoolgebouwen in 2030 een energielabel A te laten verkrijgen?
  • Verwacht de gemeente dat met het huidige beleid die doelstelling ook behaald gaat worden?
  • Zo niet, welke aanvullende maatregelen zijn dan noodzakelijk?

—-

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft ons in een op 17 november 2014 ontvangen brief vragen gesteld over de Green Deal Verduurzaming Scholen Leerlingen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Behoort de Gemeente Westland tot de ondertekenaars van de Green Deal?

Antwoord 1

Nee, de gemeente is hiervoor niet benaderd.

Vraag 2

Hoeveel scholen in het Westland hebben een energielabel?

Antwoord 2

Dat is ons niet bekend.

Vraag 3

Welke adviserende en regisserende rol speelt de gemeente Westland in de ambitie om energie te bezuinigen en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren?

Antwoord 3

Het schoolbestuur is eigenaar en heeft de verantwoordelijkheid om een energielabel aan te vragen. De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het binnenklimaat van alle schoolgebouwen met de regeling ‘Verbetering binnenklimaat primair onderwijs Westland’. Bij nieuwbouw wordt door de schoolbesturen binnen de beschikbare budgetten gezocht naar mogelijkheden van energiezuinige maatregelen. De gemeente adviseert op het gebied van subsidies die hiervoor te krijgen zijn. Vier scholen (en er volgen er nog 10) hebben onlangs via de gemeente een NSL-subsidie (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) van het Stadsgewest Haaglanden voor zonnepanelen op het dak gekregen.

Vraag 4

In hoeverre deelt de Gemeente Westland met Progressief Westland de doelstelling om alle schoolgebouwen in 2030 een energielabel A te laten verkrijgen?

Antwoord 4

Voor beantwoording van deze vraag is informatie nodig over de huidige situatie op het gebied van energiezuinigheid op de scholen en de maatregelen die nodig zijn om aan dit energielabel te voldoen. Het ontbreekt ons aan deze informatie om op deze vraag op dit moment een antwoord te kunnen geven.

Vraag 5 

Verwacht de gemeente dat met het huidige beleid die doelstelling ook behaald gaat worden?

Antwoord 5

Dit is niet bekend. Het huidige beleid is dat het binnenklimaat van alle scholen voldoet aan klasse B Frisse Scholen. Dit is een andere classificering dan het energielabel (B). Nieuwe scholen worden gebouwd volgens het Bouwbesluit. Schoolbesturen besluiten als bouwheer zelf in hoeverre hun gebouw energiezuinig is en op welke manier dat wordt bereikt. Er zijn vaak extra investeringen nodig om de investering terug te verdienen en om op langere termijn lagere exploitatielasten te hebben.

Vraag 6

Zo niet, welke aanvullende maatregelen zijn dan noodzakelijk?

Antwoord 6

Dit is niet bekend.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, M. van Beek
de burgemeester, J. van der Tak