20 oktober 2014

Gemeente Westland duurste uit met inhuur externen voor decentralisatie

Uit een inventarisatie van AD Westland, gepubliceerd op 20 oktober 2014, blijkt dat gemeente Westland met €10,85 per inwoner het meeste uitgeeft aan de inhuur van externen voor de implementatie van de 3 decentralisaties. Dit is bijna het dubbele van de nummer 2, Rijswijk, en 3 maal zoveel als het gemiddelde. Wij hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Onze vragen:

    Kan het college verklaren waarom zoveel wordt uitgegeven aan de inhuur van externen?
    Hoe kan het dat Pijnacker-Nootdorp slecht €0,99 per inwoner uitgeeft?
    Westland draait 3 pilots voor de samenwerkende gemeenten. Wie draaien de andere pilots en hoeveel geven zij per inwoner uit?
    Waarom worden deze kosten niet verdeeld over de samenwerkende gemeenten?
    Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de andere gemeenten?

—————-

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland heeft ons in een op 20 oktober 2014 ontvangen brief vragen gesteld over de kosten voor inhuur van externen, naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Kan het college verklaren waarom zoveel wordt uitgegeven aan de inhuur van externen?

Antwoord 1
Dit heeft meerdere redenen:
De invoering van de decentralisaties vormt een complexe en omvangrijke opgave.
Sinds 2009 is sterk bezuinigd op personeel (per saldo is zo’n 17 fte bezuinigd op de afdeling Samenleving) wat de inzet van interne capaciteit voor 3D beperkt.
De ambtelijke organisatie is ingericht op een basisniveau om de staande taken te kunnen uitvoeren. Gevolg is dat voor extra werkzaamheden altijd extra capaciteit nodig is.
We kiezen ervoor om voor de extra werkzaamheden externen in te huren of diensten in te kopen, omdat al op voorhand duidelijk was dat het om tijdelijke extra capaciteit ging en specialistisch werk waarvoor de gemeente zelf geen personeel in vaste dienst heeft. Het tijdelijk laten groeien van de ambtelijke organisatie leidt tot relatief hoge kosten (wachtgelden) na afloop van het programma. Het aanbesteden van het hele programma of onderdelen daarvan is nooit een optie geweest vanwege het onderwerp en de vele raakvlakken met andere gemeentelijke taken (wmo, wonen, economie).
We blijven, ook als we deze extra inhuur meerekenen, onder de door de Raad vastgestelde inhuurnorm van 15%.
In maart 2014 is door uw raad unaniem het plan van aanpak programma 3D vastgesteld waarin is aangegeven welke werkzaamheden werden voorzien in verband met de invoering van de 3 decentralisaties en wat daarvoor nodig was. Het nu opgegeven bedrag is in lijn met die afspraken.

Vraag 2
Hoe kan het dat Pijnacker-Nootdorp slecht €0,99 per inwoner uitgeeft?

Antwoord 2
De cijfers zijn niet te vergelijken met elkaar. Navraag heeft geleerd dat andere gemeenten uitsluitend de gegevens over 2014 hebben aangeleverd bij het AD. De inhuur van externen op andere afdelingen (omdat er een verschuiving is geweest van vaste mensen naar het programma 3D) is door andere gemeenten niet meegeteld, evenmin als inhuur in de vorm van inkoop van diensten (zoals bv. adviezen). Westland heeft al deze zaken wel meegeteld. Als het gaat om de vergelijking met andere gemeenten is er dus geen sprake van gelijksoortige informatie. Daar komt bij dat iedere gemeente een andere uitgangspositie heeft. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van meer zaken, die per gemeente sterk kunnen verschillen. Het simpelweg delen van de kosten voor externen door het aantal inwoners en vervolgens vergelijken met andere gemeenten geeft dus geen goed beeld van de werkelijkheid.

Vraag 3
Westland draait 3 pilots voor de samenwerkende gemeenten. Wie draaien de andere pilots en hoeveel geven zij per inwoner uit?

Antwoord 3
Zie ook het antwoord op vraag 2.
Anders dan wat uw fractie veronderstelt voert Westland de dienstverleningspilots niet voor de samenwerkende gemeenten uit maar voor Westland zelf. Wel wordt ook deelgenomen aan voorloperstrajecten op het gebied van jeugdzorg vanuit de regio. Deze worden echter regionaal gefinancierd vanuit de reserves van het voormalige stadsgewest. Als deze middelen hiervoor niet worden ingezet vloeien deze terug naar het Rijk.
Verder wordt regionaal samengewerkt op verschillende gebieden: onder meer voor inkoop jeugd en Wmo, ICT, administratie, communicatie en werkgeversaanpak. Daarbij levert iedere gemeente naar rato inzet. De grotere gemeenten, waaronder Westland leveren dus meer inzet dan de kleinere, die minder uitvoeringskracht hebben. Westland vervult bijvoorbeeld samen met Delft een trekkende rol in regio op gebied van jeugdzorg en bij MVO in de arbeidsmarktregio.
De kosten van de andere gemeenten zijn opgenomen in het AD-overzicht en veronderstellen wij als bekend bij u.

Vraag 4
Waarom worden deze kosten niet verdeeld over de samenwerkende gemeenten?

Antwoord 4
De taken zijn verdeeld en daarmee de kosten. Zie ook antwoord 2 en 3

Vraag 5
Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de andere gemeenten?

Antwoord 5
Voor 2015 wordt ook in regionaal verband opnieuw gekeken naar hoe de taken verdeeld kunnen worden en daarmee de kosten. Voor 2014 zie antwoord vraag 4.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris M. van Beek,
de burgemeester J. van der Tak.